דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

בקשה לקבלת מידע

מהו תיק מידע?

תיק מידע הוא השלב הראשון בתהליך הרישוי. תיק המידע מכיל מידע ממוקד אודות העבודה המבוקשת, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה ומידע על התשתיות. בתיק המידע יוצגו גם כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי, עד לשלב תעודת הגמר.

איך מגישים את הבקשה?

הגשת בקשה לתיק מידע מתבצעת על ידי עורך הבקשה בלבד. את הבקשה לקבלת מידע להיתר מגישים דרך אתר מנהל התכנון במשרד האוצר במערכת רישוי זמין. לאחר ההגשה, הבקשה עוברת לטיפולה של עיריית תל-אביב- יפו והיא מעבירה לגורמים רלוונטיים נוספים, וביניהם מי אביבים.

תיק המידע המתקבל על ידי מי אביבים מחולק לשניים –

הנחיות מיוחדות לתיק מידע

אימות נתונים שנמסרו על ידי מי אביבים

 באחריות מבקש הבקשה לאתר באופן מדויק ולסמן במפה טופוגרפית את כל התשתיות הקיימות (העירוניות והפרטיות) במגרש הנדון ובמגרשים הפרטיים והעירוניים הסמוכים.

כמו כן יש להשלים במפה טופוגרפית את התיאור המפורט של המערכות:

 1. גבולות החלקה:
 •  מיקום של קווי המים, הביוב והתיעול ומרחקם מהבניין/המרתף/גבולות החלקה.
 •  קטרי הקווים
 •  מיקום של פרט מדידת מים (גמל)
 •  מיקום של תאי הביוב
 •  קטרי התאים
 •  כיווני זרימה
 •  שיפועי הקווים
 •  רום המכסים TL
 •  רום תחתית התאים IL
 •  גובה התא H
 •  אם קיימים מפלים והאם הם חיצוניים/פנימיים
 •  מרחק תאי הביוב מהבניין/המרתף/גבולות החלקה
 •  גבהי התחברויות הצינורות לתאי הביוב.
 •  מיקום ורום של מכסי בורות החלחול/קידוחי ההחדרה.
 •  מיקום של קולטני התיעול העירוניים הסמוכים למגרש ורום המכסה שלהם  TL
 •  רום של הכבישים והמדרכות הסמוכות למגרש.
 •  מיקום ופרטי החיבור המשותף למים או הביוב.
 1. במקרים שבהם קיים חיבור מים/ביוב משותף, יש למדוד ולסמן את קווי המים ו/או הביוב וכל ההתחברויות של החלקות הסמוכות.
 2. יש לאמת את המידע של מערכות המים, הביוב והתיעול ואביזריהם המסומנים במפה המצורפת לתיק המידע, על-ידי השוואה עם מפה של מודד מוסמך ועל ידי בדיקה בשטח.
 3. בתוכנית סניטרית יש להשתמש במפה המצבית המתארת את המצב הקיים בצורה הנכונה.
 4. במקרה וקיים צורך לפתיחת שוחות לצורך  מדידה יש לפעול לפי הוראות נוהל פתיחת שוחות עירוניות באופן עצמאי ע"י מודדים

תוך כמה זמן אקבל את המידע?

מי אביבים תספק את המידע לתיק המידע תוך פרק זמן של 30 ימי עבודה, מרגע קבלת הפניה בעיריית תל-אביב-יפו. המידע יימסר למגיש כחלק מתיק המידע הכולל.