דרישות כלליות תיק מידע : מי אביבים דרישות כלליות תיק מידע דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

תיק מידע – דרישות כלליות

אימות נתונים שנמסרו על ידי מי אביבים

 1. באחריות מבקש הבקשה לאתר באופן מדויק ולסמן במפה טופוגרפית את כל התשתיות הקיימות (העירוניות והפרטיות) במגרש הנדון ובמגרשים הפרטיים והעירוניים הסמוכים, כמו כן יש להשלים במפה טופוגרפית את התיאור המפורט של המערכות:

גבולות החלקה

 • מיקום של קווי המים, הביוב והתיעול ומרחקם מהבניין/המרתף/גבולות החלקה.
 • קטרי הקווים
 • מיקום של פרט מדידת מים (גמל)
 • מיקום של תאי הביוב
 • קטרי התאים
 • כיווני זרימה
 • שיפועי הקווים
 • רום המכסים TL
 • רום תחתית התאים IL
 • גובה התא H
 • אם קיימים מפלים והאם הם חיצוניים/פנימיים
 • מרחק תאי הביוב מהבניין/המרתף/גבולות החלקה
 • גבהי התחברויות הצינורות לתאי הביוב.
 • מיקום ורום של מכסי בורות החלחול/קידוחי ההחדרה.
 • מיקום של קולטני התיעול העירוניים הסמוכים למגרש ורום המכסה שלהם TL.
 • רום של הכבישים והמדרכות הסמוכות למגרש.
 • מיקום ופרטי החיבור המשותף למים או הביוב.
 1. במקרים שבהם קיים חיבור מים/ביוב משותף יש למדוד ולסמן את קווי המים ו/או הביוב וכל ההתחברויות של החלקות הסמוכות.
 2. יש לאמת את המידע על מערכות המים, הביוב והתיעול ואביזריהם המסומנים במפה המצורפת לתיק המידע, על-ידי השוואה עם מפה של מודד מוסמך ועל ידי בדיקה בשטח
 3. בתוכנית סניטרית יש להשתמש במפה המצבית המתארת את המצב הקיים נכון לעד שנה מיום המדידה.

 דרישות לתנאי סף

על תכנית החיבורים (מים, ביוב, תיעול), המוגשת למי אביבים, לבדיקה ואישור לכלול:

 1. אישור משרד מהנדס אינסטלציה החתום על גבי התכנית המוגשת.
 2. תכנית של קומת הקרקע על רקע המפה הטופוגרפית העדכנית וחתומה על ידי המודד לפי דרישות סעיף 1 הכוללת:
 • תכנית מדידה עדכנית וחתומה ע”י מודד מוסמך, לא יאוחר משנה מיום המדידה.
 • מצב קיים ומתוכנן של קווי המים והניקוז, תשתיות עירוניות הקיימות והמתכוננות של מערכת המים, הביוב והתיעול העירונית וקו המרתף.
 • מיקום מדויק של פרט מדידת המים (גמל) קיים וחדש.
 • אם הפתרון המוצע פוגע באספקת המים והביוב הסדירה של צרכן אחר, יש להציג פתרון לכך
 • אם מיקומו של ברז כיבוי האש ברחוב מהווה הפרעה לבנייה יש להציג פתרון חלופי
 • היה וחיבור הביוב אינו תקין (Y/T) יש להציג ע”ג התכנית (קומת קרקע) מיקום ותוואי לחיבור חדש
 1. תכנית פיתוח שטח של הבניין
 • חשוב לציין, אם גבול המרתף חופף לגבול המגרש, יש לבצע הנמכת תקרת המרתף בכדי לאפשר מעבר התשתיות (חיבורי מים, ביוב וניקוז) או להציג פתרון שווה ערך בנושא.
 • לא יאושרו שוחות ביקורת ביוב בשטח הציבורי.
 • התכנית תיבדק במי אביבים תוך 9 ימי עסקים ותאושר/תוחזר עם התייחסות לתיקון.

מידע על תהליכי הרישוי השונים ועל הגשת בקשות

ניתן להגיש בקשות הנושאים הבאים באמצעות האזור האישי:

 • קבלת אישור להיתר בנייה
 • הגדלת קוטר חיבור מים על פי דרישות כיבוי אש
 • בקשות לחיבורי מים וביוב
 • רישוי עסקים
 • קבלת אישור אכלוס וגמר בנייה (טופס 4 ו5)

הנחיות מפורטות לגבי כל תהליך מופיעות בדפי המידע הרלוונטיים באתר.

בקשה להיתר בנייה ודרישות להגשת תכנית סניטרית

 1. בקשה לאישור היתר בניה תועבר דרך רישוי מקוון ותיבדק במי אביבים בסטטוסים הבאים:
 • בדיקת דרישות לאחר ועדה
 • בקרת תכן עירונית
 • בדיקת דרישות לאחר ועדה סופי
 • מסלול בדיקה במכון בקרה- תיבדק תכנית חיבורים וייתן אישור לתכנית זו בלבד
 1. יש להגיש הצהרת מתכנן אינסטלציה והצהרת יזם יחד עם התכנית הסניטרית
 2. יש להגיש נסח טאבו עדכני והצהרה לצורך הפקת חשבונית מס- לצורך טיפול באגרות דמי הקמה.
 3. התכנית תיבדק בצורה ממוחשבת ללא צורך בהעתק מודפס
 4. התכנית סניטרית תתוכנן לפי התקנים הישראלים ובהתאם להנחיות למתכנן אינסטלציה להגשת תכנית סניטרית
 5. התכנית הסניטרית תוגש על רקע המפה הטופוגרפית העדכנית המראה את המצב הקיים והמתוכנן בצורה ברורה.
 6. בעת התכנון יש לאפשר גישה חופשית למי אביבים לטובת אחזקת חיבור המים, פרט מדידת מים (גמל), חיבור הביוב ותא ביקורת הביוב העירוני הנמצא בשטח הפרטי.
 7. בתוכנית הסניטרית יופיע פתרון זמני לאספקת מים לבנייה וחיבור ביוב לתקופת ביצוע הבנייה במידת הצורך.
 8. בתכנית הסניטרית יש לציין את ההכנות שיבוצעו למערכת קריאת מדי מים מרחוק (קר”מ)

תחומי אחריות

מי אביבים אחראית אך ורק על תשתיות העירוניות למים וביוב:

 • מים – קווים עירוניים – חיבורים לבניינים עד השעון הראשי של הבניין.
 • ביוב – קווים עירוניים – חיבורים לחלקה עד לתא הביקורת הראשונה הנמצא בגבול שטח החלקה ללא השוחה עצמה.
 • תיעול – נמצא תחת אחריות עיריית תל אביב קווים עירוניים – חיבורים לחלקה עד לתא הביקורת הראשונה הנמצא בגבול שטח החלקה ללא השוחה עצמה

היזם/הקבלן מוגבל בגבולות בעבודות אך ורק בגבולות המגרש. כל עבודה המבוצעת מחוץ למגרש ללא אישור מתאים מעיריית תל אביב מהווה עבירה על החוק.

דמי הקמה

 1. במסגרת תשלומי אגרות בנייה וע”פ כללי דמי הקמה,  כל תוספת בנייה חייבת בתשלום דמי הקמה שהן אגרות מים וביוב, בדומה לאגרות כבישים מדרכות ותיעול. תשלום זה מבטיח את איכות מערכות המים והביוב בעיר.
 2. התעריף והכללים נקבעו ע”י רשות המים ועודכנו לאחרונה בשנת 2015 והם משתנים מעת לעת. בהתאם להוראות ולחוקים השונים החלים על החברה, על בעל הנכס לשאת בתשלום דמי הקמה. ובכפוף לביצוע התשלום, על מי אביבים להנפיק חשבונית מס/קבלה לבעל הנכס בגין תשלום.
 3. לצורך קבלת חישוב אגרות דמי הקמה יש להעלות לאזור האישי את המסמכים הבאים – 
 • נסח טאבו עדכני – בשלב הגשת בקשה להיתר
 • הצהרה חתומה לשם הפקת חשבונית מס בגין תשלום דמי הקמה – בשלב הגשת בקשה להיתר
 • ייפוי כח בהתאם לדרישת מי אביבים  
 1. לתשומת ליבכם –  
 • ככל ומדובר בבעלים יחיד בנכס, יש למלא את סעיף א’ בהצהרה בצירוף נסח טאבו בלבד. (ככל ומדובר בזוג יש לצרף צילום ת”ז של בן/בת זוג)
 • ככל ומדובר במי שאינו בעלים יחיד בנכס, יש למלא ההצהרה במלואה הכולל את נספח א’ להצהרה ע”י יתר בעלי הזכות בנכס ו/או ע”י מיופה כוחם בצירוף ייפוי כח.
 • חשבונית מס/קבלה תירשם ותישלח אל בעל הנכס (המבקש בהצהרה) תוך 14 ימי עסקים.

  בקשות לשינויים בתוכנית האינסטלציה

 1. לאחר קבלת היתר אין לבצע שינויים מהותיים בתכנית האינסטלציה המאושרת לרבות ביטול מאגר מים, ביטול מערכת הגברת לחץ, שינוי מיקום חיבור מים, גמל המים או שינוי כמויות יחידות דיור ללא אישור שינוי היתר בניה ומבלי שהוגשה בקשה חדשה במערכת המקוונת של עיריית תל אביב. כמו כן, לא ניתן להתחיל לבצע בפועל את השינוי ללא קבלת אישור ממי אביבים ועיריית תל אביב.
 2. בקשה לתכנית שינויים בצירוף תצהיר של יועץ האינסטלציה לגבי מהות השינוי ניתן להגיש באמצעות האזור האישי. בקשה לאישור תכנית שינויים ניתן להגיש בשלב שבין היתר בנייה לשלב איכלוס וגמר בנייה.
 3. בשלב איכלוס וגמר בניה לא תתקבל תכנית שינויים או תכניות ASMADE.

טיפול במי תהום

 1. אישור לחפירה ודיפון או הקמת מרתפים בעומקים המגיעים לשכבות מי התהום מחייב קבלת אישור לאופן הטיפול במי התהום. אם בהתאם לחוות דעת של הידרולוג או יועץ קרקע עומק החפירה מגיע למי תהום, יש לגשת לרשות המים לקביעת אופן הטיפול ואישורו. בהינתן תשובה יש לפעול בדרכים הבאות:
 • אם נדרש להחדיר את מי התהום לקרקע יש לפנות למחלקת איכות המים במי אביבים לקבלת אישור חיבור חירום לביוב וכן לפנות במקביל לאיגודן לקבלת אישורם לקליטת המים בחירום.
 • אם נדרש להזרים את מי התהום לביוב יש לקבל אישור של ועדת מי השפלה במי אביבים וכן לפנות במקביל לאיגודן לקבלת אישורם לקליטת המים.

הפנייה למי אביבים מתבצעת באמצעות פתיחת פניה באזור האישי בנושא “בקשה להשפלת מי תהום למערכת הביוב העירונית יש לצרף את האישורים של רשות המים ואיגודן, דו”ח בדיקת איכות מים ותוכנית עם סימון שוחת הביוב המבוקשת לחיבור לצורך המשך בדיקה וטיפול. אחרי קבלת האישור מהוועדה יחתום היזם על הסכם השפלת מים ויחתים את איגודן.

נא לשים לב שמי אביבים תיקח ערבות בנקאית שתהיה בתוקף של 60 יום לאחר סיום עבודות ההשפלה בהתאם להצהרת היזם.

 •  אם נדרש להשפיל את מי התהום למערכת התיעול העירונית יש לפנות בנושא ליחידת תיעול בעיריית ת”א באמצעות דוא”ל nave_e@mail.tel-aviv.gov.il לבדיקה והמשך טיפול בהתאם להנחיות יחידת התיעול.
 1. חיבור ביוב לצורך השפלת מי תהום יבוצע רק לאחר אישור רשות המים על הזרמת מי תהום לביוב ורק בסיום שלב ביצוע דיפון. החיבור ישמש את הנכס בתור חיבור קבוע המאושר בתכנית הסניטרית בשלב היתר בניה.

דרישות לתחילת עבודות בנייה

 1. לאחר קבלת היתר הבנייה, שישה חודשים לפני לתחילת עבודות החפירה והדיפון יש להגיש למחלקת רישוי במי אביבים את תכנית החיבורים והניתוקים, לצורך אישור וביצוע עבודות בשטח. יש לסמן במפה את ההתחברויות החדשות ואת ההתנתקויות בזמן הבנייה.
 2. באחריות מבקש הבקשה לדאוג לניתוקי חיבורי הביוב והתיעול הקיימים לפני תחילת עבודות החפירה והריסת הבניה, כדי למנוע הזרמת בטון ופסולת בנייה לתשתיות הביוב והתיעול העירוניות.  בקשה לאישור עלייה לקרקע ממי אביבים יש להגיש באמצעות האיזור האישי. אם ייגרם נזק לקווי הביוב והתיעול, מבקש הבקשה ישלם על כל ההוצאות הישירות והנלוות לתיקון קו הביוב או התיעול שנפגע. אי הסדרת הנושא עלול לגרום לעיכובים בשלב טופס 4.
 3. אין להשתמש במים לצורכי בנייה והריסה ללא מד לבנייה המותקן על ידי מי אביבים, באחריות מבקש הבקשה להזמין מד לבנייה מראש. ניתן להזמין מד באמצעות האיזור האישי.

גמר בנייה – טופס  4 וטופס 5

 1. ההנחיות המפורטות עבור אופן טיפול בטופס אכלוס וגמר בנייה תוכלו למצוא בדף המידע בנושא  טופס 4 גמר בניה ואכלוס
 2. לצורך טיפול באישור לטופס אכלוס (טופס 4 ו5) יש להגיש את המסמכים הנדרשים למי אביבים. . תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור המסמכים תיקבע ביקורת בשטח על מנת לאשר את הבקשה.
 3. היה ובמועד הביקורת לא יימצא מד מים לבנייה, יחויב יזם הבנייה/קבלן עפ”י אומדן מהנדס עבור צריכת מים לבנייה.
 4. הצהרת מתכנן האינסטלציה- על המתכנן האינסטלציה של הפרויקט לוודא כי ישנה התאמה בין התכנית המאושרת לבין המצב בשטח ושכלל המערכות תקינות. אם המצב בשטח בשלב גמר הבנייה לא תואם את התכנית המאושרת בהיתר הבנייה, או בתכנית השינויים המאושרת מראש, הבקשה לקבלת טופס האכלוס לא תאושר.  יש לוודא  אישור שינויים במהלך הבניה לפני ביצוע השינויים בפועל. . לא יתקבלו תכניות AS MADE בשלב הטיפול בטופס האכלוס.
 5. יש להציג תעודות בדיקה ממכון התקנים או ממעבדה מוסמכת ללא ליקויים על כל מערכת המים, הביוב והתיעול הנמצאת בשטח החלקה כתנאי לקבלת אישור.
 6. יש להגיש צילום של חיבור הביוב והתיעול של הבניין באמצעות רובוט, לאחר ההתחברות למערכת הביוב והתיעול העירונית לצורך הוכחה על תקינות החיבורים כתנאי לקבלת טופס 4, יחד עם המסמכים הנדרשים בדף ההנחיות של מי אביבים.
 7. לא יינתן אישור לטופס אישור אכלוס וגמר ללא הסדרת חובות למי אביבים לרבות הסדרת תשלום עבור נזקים ככל ונגרמו לקווים עירוניים במשך הבנייה (הזרמת ביטון, קריסת קווים וכו’).

רישוי עסקים

 1. לקבלת אישור לרישוי עסקים יש להגיש בקשה באמצעות האזור האישי אליה יצורפו המסמכים הבאים:
 • בקשה לחוות דעת
 • הצהרת מתכנן אינסטלציה/אדריכל/מגיש בקשה
 • גרמושקה הכוללת:
 • ריכוז נתוני התכניות לרישוי עסק עיריית תל אביב-יפו
 • תרשים הסביבה קנ”מ 1:1250
 • תרשים מגרש קנ”מ 1:250
 • תכנית קומת קרקע 1:100
 • תכנית עסק 1:50
 • סכמת מים הכוללת מס’ מד מים וסימון מז”ח במידה ויש צורך
 • בתוכנית הסניטרית יש לכלול סימון מז”ח/מפריד שומן במידה וקיים.
 1. יש לצרף אישור על התקנת מז”ח על ידי מתקין מוסמך ולציין את פרטי המז”ח בשדות הרלוונטיים של הבקשה.
 2. יש לצרף אישור על התקנת/פינוי מפריד שומן
 3. אם העסק המתוכנן יבנה במתחם קיים יחד עם עסקים אחרים, יש לפנות למתכנן האינסטלציה של המתחם לקבלת אישור להתחברות למפריד שומן מרכזי.
 4. קביעת גודל מפריד שומן נקבע על ידי יועץ האינסטלציה של העסק על פי הצורך

 

 

The Butterfly Button