תנאי סף : מי אביבים תנאי סף דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

תנאי סף

מהו שלב תנאי הסף?

תנאי הסף הינו שלב מקדים להיתר הבנייה, במסגרתו מגיש עורך הבקשה תוכנית אדריכלית עם התייחסות לתשתית מים ביוב ותיעול, על פי הנתונים שקיבל בתיק המידע.
כחלק מתהליך הרישוי מי אביבים נדרשת לבדוק ולאשר כי הבקשה שהוגשה עומדת בתנאי הסף, כמפורט בדרישות בתיק המידע. אישור עמידה בתנאי הסף נדרש לפני שהפרויקט מגיע לוועדה המקומית בעיריית תל אביב-יפו לשם קבלת היתר בנייה.

מה בודקים במסגרת בדיקת תנאי הסף?

מי אביבים בודקת את תכנית האדריכלות, את נתוני המדידה העדכניים מהשטח ונתונים נוספים שנשלחו בשלב תיק מידע, כולל סימון כל קווי המים, הביוב והתיעול הקיימים בסביבה.
מי אביבים מוודאת שהבניה לא תהווה הפרעה לשטחים, הפרטים והציבוריים. בנוסף, נבדקים: הצורך בהעתקת קווי מים, ביוב ותיעול מהשטח הפרטי לעירוני, השפעת הרדיוס המגן על בארות המים, פתרונות להחדרת נגר עילי וההתייחסות לחיבורי מים, ביוב ותיעול.

 

הנחיות מיוחדות לתנאי הסף:

על תכנית החיבורים (מים, ביוב, תיעול), המוגשת למי אביבים, לבדיקה ואישור לכלול:

 • אישור משרד מהנדס אינסטלציה החתום על גבי התוכנית המוגשת.
 • תוכנית קומת הקרקע על רקע המפה הטופוגרפית העדכנית, חתומה על ידי המודד לפי דרישות סעיף 1 הכוללת :
  • מצב קיים ומתוכנן של קווי המים והניקוז, תשתיות עירוניות הקיימות והמתכוננות של מערכת המים, הביוב והתיעול העירונית.
  • קו המרתף
  • מיקום מדויק של פרט מדידת המים (גמל) קיים וחדש.
  • אם הפתרון המוצע פוגע באספקת המים והביוב הסדירה של צרכן אחר, יש להציג פתרון לכך.
  • אם מיקומו של ברז כיבוי האש ברחוב מהווה הפרעה לבנייה יש להציג פתרון חלופי.
 • תוכנית פיתוח שטח של הבניין.
  חשוב לציין, אם גבול המרתף חופף לגבול המגרש, יש לבצע הנמכת תקרת המרתף ולצורך מתן מקום להעברת התשתיות (חיבורי מים, ביוב וניקוז) או להציג פתרון שווה ערך. לא יאושרו שוחות ביקורת ביוב בשטח הציבורי.

דגשים להגשה

 • בתוכנית האדריכלית יש לעשות שימוש בחיבורי המים והביוב הקיימים ולשמור על התוואי הקיים.
 • שינויי בקוטר, באותו התוואי, יאושר בשלב הגשה סניטרית.
 • חובה להגיש תוכנית אדריכלית בצירוף התשתיות, שנשלחו על ידי מי אביבים, בשלב תיק המידע.

תוך כמה זמן אקבל אישור לתנאי הסף?

מי אביבים מתחייבת לספק מענה תוך 9 ימי עסקים. אם נדרשים תיקונים, יקבל עורך הבקשה עדכון, דרך מערכת הרישוי זמין בעיריית תל אביב יפו, ועליו יהיה להשלים את התיקונים ולהגיש לבדיקה חוזרת. מענה לבדיקה החוזרת יתבצע תוך 9 ימי עסקים.

קבלת אישור

רק כאשר הפרויקט מקבל את כל האישורים, מכל הגורמים, והבקשה עוברת לסטטוס “בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי” (ועדה מקומית), יתקבל האישור במערכת הרישוי הזמין.

שימו לב! האישור מתקבל בצירוף נספח דרישות להגשת תוכנית סניטרית.

The Butterfly Button