פניות ציבור
  • מי אביבים
  • מי אביבים 2
  • מי אביבים 3

חוק חופש המידע

 

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.


באיזה מידע מדובר? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

ברשות ציבורית הכוונה היא למשרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק חלה על הרשויות המקומיות - החל מ- 1.9.1999

ממונה על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק,הממונה על חוק חופש המידע במי אביבים היא מורן אקשטיין.

על איזה מידע החוק לא חל? כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים. ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק.

מי רשאי לבקש מידע? תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

העמדת מידע לרשות הציבור רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים

  • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:
אגרת בקשת מידע - 20 ש"ח. אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית.
אגרת הפקת מידע - 0.20 ש"ח עבור כל דף צילום או עמוד פלט שהופק או 2.47 ש"ח לתקליטור מחשב שנמסר. בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה - מידע שאדם מבקש אודות עצמו.

 

 לחץ כאן לצפייה בדוח תקנות חופש המידע לשנת 2019

 

 יישום חוק חופש המידע במי אביבים:

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לגב' מורן אקשטיין בדוא"ל: pniot@mei-avivim.co.il 

 


 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד