תנאי שימוש באתר מי אביבים : מי אביבים תנאי שימוש באתר מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

תנאי שימוש באתר מי אביבים

פורסם בתאריך 28.11.2019

1. כללי

 • 1.1. ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה, המתנהל בכתובת www.mei-avivim.co.il (או כל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת) (להלן: “האתר” או “אתר האינטרנט”) המופעל ומנוהל ע”י מי אביבים 2010 בע”מ, משד’ שאול המלך 37, תל אביב-יפו או מכל כתובת אחרת בה ישכנו משרדיה (“החברה”). החברה הינה תאגיד המים והביוב של עיריית תל-אביב – יפו, הפועלת מכח חוק תאגידי מים וביוב, תשס”א-2001, ומטרתה לשפר וליעל את תשתיות המים והביוב של העיר תל אביב-יפו, ולספק לתושביה שירותי מים וביוב.
 • 1.2. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה, כפי וככל שיעודכנו ע”י החברה מעת לעת (להלן: “תנאי השימוש”). מסירת מידע מכל סוג שהוא, ובפרט תוכן משתמש המכיל מידע אישי באתר כפופה למדיניות הפרטיות של החברה, הזמינה לצפיה בקישור (להלן: “מדיניות הפרטיות”). תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות גם יחד מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש שלך בו. לפיכך, לפני השימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא באתר, עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שכן כל כניסה שלך לאתר ו/או שימוש באתר או באיזה חלק ממנו, לרבות מסירת מידע באתר, משמעותם כי הינך מקבל, מסכים ומאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם ללא כל סייג. אם אינך מקבל את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או תשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 • 1.3. האמור בתנאי השימוש נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 • 1.4. הגדרות: במסגרת תנאי השימוש, יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם:
  1.4.1. “אתה” או “משתמש” – כל אדם הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או מכשיר קצה אחר לרבות תקשורת סלולארית לכל מטרה שהיא, לרבות פניה לחברה, תשלום חשבונות, עדכון פרטים וכו’.
  1.4.2. “שימוש באתר” – כל כניסה ו/או גלישה ו/או צפייה ו/או ביקור באתר לכל צורך שהוא, לרבות מסירת מידע באתר.
  1.4.3. “תוכן” או “תכנים” – כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם או עיבודם או הצגתם בכל אופן שהוא, לרבות כל תמונה, איור, הנפשה, צילום, תרשים, דגם, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאמר, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) המופיע ו/או משולב באתר ע”י החברה, והכל בין אם הם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג’ המקנה לחברה זכות שימוש בהם. למען הסר ספק, “תוכן” אינו כולל “תוכן משתמש”.
  1.4.4. “תוכן משתמש” – כל מידע מכל סוג שהוא שתעלה לאתר ו/או תמסור לחברה באמצעות האתר, לרבות מידע אישי.
  1.4.5. “מידע”, “מידע אישי”, “מידע אנונימי” – כהגדרתם במדיניות הפרטיות של החברה, הניתנת לצפייה בקישור.

2. תנאי השימוש

 • 2.1. האתר הינו פלטפורמה מקוונת, המספקת למשתמש מידע אודות החברה, סמכויותיה ותפקידיה לפי חוק תאגידי מים וביוב, תשס”א-2001 , התקנות והכללים שתוקנו מכוחו, לרבות כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע”א-2011 וכן על פי כל דין אחר החל ו/או יחול על החברה, קבלת השירותים המסופקים על ידי החברה לתושבי העיר תל אביב-יפו ומוצעים באתר (לרבות פרסום עדכונים והנחיות כפי וככל שיהיו מעת לעת, שילוב תשובות לשאלות נוספות בקשר לשירותי החברה ו/או פעולות באתר, המלצות לחיסכון במים וכל מידע נוסף כפי וככל שהחברה מחויבת לפרסם לציבור לפי כל דין), וכן מאפשר למשתמש לבצע פעולות באתר (כדוגמת יצירת קשר עם החברה, תשלום חשבונות, עדכון פרטים, משלוח קורות חיים למשרות המפורסמות באתר וכו’).
 • 2.2. בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי סחיר וניתן לביטול, לעשות שימוש באתר (לרבות בכל תוכן או שירות המוצע בו) לשימוש אישי ופרטי בלבד שלך, ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, ולמטרות חוקיות בלבד. הינך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא. השימוש באתר הינו ללא תשלום.
 • 2.3. חלק מהשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר טעונים רישום ו/או הזדהות. על כל מסירת מידע (לרבות מידע אישי) באתר תחול מדיניות הפרטיות של החברה, הניתנת לפניה בקישור.
 • 2.4. בעצם השימוש באתר או בכל חלק ממנו, הינך מצהיר ומתחייב כי לא תבצע באתר ו/או בכל חלק ממנו איזה מהפעולות הבאות (בין בעצמך ובין על ידי מי מטעמך): (א) הענקת רשות לצד ג’ לעשות שימוש באתר ו/או בכל תוכן או שירות המוצעים בו, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, למכור, להפיץ את האתר ו/או כל תוכן ו/או שירות המצוי בו בכל דרך שהיא; (ב) להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לתנאי השימוש או לעשות באתר או בכל חלק ממנו שימוש לרעה; (ג) להעתיק, לשכפל, ליצור הנדסה חוזרת או נגזרות, לשנות, לתרגם את האתר (לרבות כל תוכן או שירות המוצע בו); (ד) לעקוף חסמים טכניים באתר, להסתיר הודעות לעניין שמירה על זכויות קניין רוחני של החברה (ו/או מי מטעמה) באתר; (ה) לבצע פעולה מכל סוג שהוא אשר תפריע או עשויה להפריע לפעולה התקינה של האתר ו/או למנוע גישה לתכנים ו/או לשירותים ע”י משתמשים אחרים באתר; (ו) אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ובכלל זה אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ו/או אחסון של תכנים מתוך האתר; (ז) לשתול או להחדיר לאתר כל וירוס, “תולעת” סוס טרויאני, באג, קוד, יישום או תוכנה שעשויים או נועדו להזיק לפעילות האתר; (ח) להפר אי אילו מתנאי השימוש.
 • 2.5. בעצם השימוש באתר ומסירת מידע (לרבות מידע אישי) באתר, הינך מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: (א) המידע האישי שתמסור באתר נכון, מדויק ושייך לך. ידוע לך כי מסירת מידע שגוי או כוזב ביודעין עשויה לעלות כדי עבירה פלילית; (ב) בעצם מסירת מידע אישי באתר, הינך מקנה בזאת לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לא בלעדית, לא מוגבלת בזמן, ללא תמורה או כל זכות לקבלת תמלוגים, ניתנת להעברה, לעשות כל שימוש בתוכן המשתמש (כהגדרתו לעיל) כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, בכפוף לכל דין ועל פי שיקול דעתה של החברה, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש, ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה בקשר עם זכות השימוש הנ”ל.

3. זכויות קניין רוחני

 • 3.1. למעט תוכן משתמש, ביחסים בינך לבין החברה, החברה היא הבעלים היחיד של האתר, עיצובו, תכנונו, מבנה הקבצים שלו, סמליל/ים המופיע/ים בו וסימני המסחר באתר על כל התכנים שבו.
 • 3.2. עיצוב ותצוגת האתר, לרבות התכנים המצויים בו מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה ו/או של צדדים שלישיים, וחל עליך איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, ליצור נגזרות, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו. בנוסף, אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר או שימוש ב-Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה ו/או בסמליל החברה ו/או בסימני המסחר שלה ו/או של מי מטעמה. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, ביטול תנאי השימוש והפסקת זכותך להשתמש באתר.
 • 3.3. למען הסר ספק, למעט זכות השימוש שהוקנתה לך במסגרת תנאי השימוש, החברה אינה מעניקה לך זכות כלשהיא באתר ו/או בחלק ממנה (לרבות בכל עיצוב, גרפיקה, איור, מלל, מידע, תמונה, תכני צד ג’ וכו’), לרבות בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.

4. ביצוע פעולות באתר

 • 4.1. האתר מציע למשתמש את היכולת לבצע פעולות מקוונות באתר הקשורות לשירותי המים והביוב המסופקים ע”י החברה, כדוגמת ביצוע תשלום חשבון צריכת מים וביוב, עדכון ו/או מסירת פרטים שונים כדוגמת החלפת צרכנים ועדכון פרטים, עדכון מספר דיירים בנכס, שליחת בקשות שונות לחברה, יצירת אזור אישי ועוד. אפשרות ביצוע הפעולות עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעת החברה.
 • 4.2. חלק מהשירותים המוצעים באתר המאפשרים את ביצוע הפעולות הנ”ל מסופקים ע”י צדדי ג’ המשמשים כקבלני משנה של החברה ופועלים מטעמה. לפיכך, ידוע לך כי לחיצה על שירותים מסוימים המוצעים באתר תוציא אותך בפועל מהאתר, ותעבור ישירות לאתר של ספק השירות הרלבנטי (למשל – ספק שירותי סליקה).
 • 4.3. ביצוע תשלום באתר: כאמור, האתר מאפשר לבצע תשלומים שונים באתר (כדוגמת, תשלום חשבון צריכת מים וביוב). בהתאם לאמור בסעיף ‏4.2 לעיל, לחיצה על “תשלום חשבון” באתר מוציא את המשתמש מהאתר, ומעבירה אותו ישירות לאתר של ספק שירותי התשלום והסליקה. עם השלמת ביצוע התשלום, החברה תשלח למשתמש חשבונית בגין התשלום לכתובת דוא”ל שהוזנה על ידו. על המשתמש להפנות כל טענה שתהיה לו (ככל שתהיה) בקשר עם ביצוע התשלום לחברה, באמצעות פניה לדוא”ל – pniot@mei-avivim.co.il או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
 • 4.4. משלוח קורות חיים למשרות המפורסמות באתר: החברה עשויה לפרסם מעת לעת באתר מודעות דרושים, והאתר עשוי לאפשר להגיש מועמדות למשרות כאמור. איננו מתחייבים כי המשרות המפורסמות באתר (ככל שמפורסמות) יתאימו לצרכי המשתמש ו/או כי נזמן אותך לראיון עבודה ו/או נקלוט אותך לעבודה, והאמור נתון לשיקול דעתנו הבלעדית. אתה מוותר בזאת תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם המשרות המפורסמות באתר או בגינן.

5. קישורים לאתרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים (למשל – אתר האינטרנט של עיריית תל-אביב, רשתות חברתיות כדוגמת “Facebook©” וכו’). קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לקישורים הללו ו/או לתכנים המופיעים בהם. כאשר אתה לוחץ על קישור כאמור – אתה יוצא מהאתר, וכפוף לתנאים ולכללים של האתר אליו אתה נכנס. לפיכך, מוצע שתקרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים הללו, ככל שתבחר לעשות שימוש בקישורים. אין בהכללת קישורים אלו באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים, וכל שימוש או כניסה של המשתמש אליהם הינו באחריות המשתמש בלבד

6. היעדר אחריות

 • 6.1. החברה משקיעה מאמץ כי להבטיח למשתמש חווית גלישה נוחה באתר. עם זאת, אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, תקינה וכי הגישה אליו תהיה זמינה ו/או ללא תקלות ו/או לא תופרע (לרבות עקב תחזוקה שוטפת של האתר או לצורך טיפול תקלות). בהתאם, לא תישמע כל טענה על היעדר יכולות ביצוע פעולות באתר במועדן (כדוגמת – איחור בביצוע תשלום חשבון מים או כל פעולה אחרת שיש לה תאריך יעד לביצוע), בשל אי פעולה של האתר ו/או תקלה באתר, ואתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתהיה לך בקשר עם האמור.
 • 6.2. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש תוכן משתמש (כולו או חלקו) שנמסר באתר ו/או לאי קבלת פניה באתר, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר. אנו נעשה כל מאמץ להשיב לפנייתך אלינו בהקדם האפשרי ובהתאם לדין.
 • 6.3. התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות. השירותים המוצעים באתר, וכן התכנים והמידע הטמון בהם מוצגים כפי שהם (as is) ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים. החברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות התכנים, היעדר שגיאות בהם, השפעתם על מכשירי הקצה שמשמשים את המשתמשים, והשימוש בהם לרבות כל הסתמכות עליהם הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש באתר ובתכנים (ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר) ע”י המשתמש, והשימוש בתכנים לרבות תוצאות השימוש בהם הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 • 6.4. האתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים במסגרתו הינם כלליים באופיים, מופנים לקהל הרחב ואינם מיועדים ו/או מכוונים ו/או מופנים באופן ספציפי למשתמש כלשהו. אין להסתמך על התכנים ו/או השירותים ו/או על כל ייעוץ, המלצה או חוות דעת שהתקבלו באמצעות האתר (אם וככל שהתקבלו) לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, מסחריים, משפטיים, אישיים, כספיים ואחרים. אין לראות באתר משום ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר. לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת שלך ולנתוני המקרה שלך.
 • 6.5. ככל שסימנת באתר כי הינך מעוניין לקבל חשבונות לתשלום, מידע ועדכונים שונים מהחברה (“החומר המקוון”) באמצעות דוא”ל במקום דואר רגיל (פיזי), באחריותך לוודא כתובת הדוא”ל שמסרת לחברה תקינה ופעילה, ואינה חסומה מפני קבלת דוא”ל מהחברה. אם לא מצאת ו/או קיבלת חומר מקוון מהחברה (על אף שסימנת כי הינך מעוניין בקבלתו), יתכן כי החומר המקוון נמחק ו/או הועבר לארכיון ו/או הועבר לתיבת דואר הזבל (ספאם). לפיכך, הינך נדרש לבדוק מעת לעת את התיקיות הרלבנטיות ולעדכן את הגדרות תיבת הדוא”ל שלך בהתאם. החברה לא תישא באחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא, ואתה פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתהיה לך בקשר לאי קבלת חומר מקוון בתיבת הדוא”ל שלך (לרבות כל טענה בדבר אי תשלום או עיכוב בתשלום חשבון כתוצאה מכך).
 • 6.6. עוד מובהר כי משלוח חומר מקוון באמצעות דוא”ל לא פוטר את המשתמש מתשלום חשבונות שנשלחו אליו באמצעות דואר רגיל (פיזי), עובר לבקשתו לפי סעיף ‏6.5 לעיל.

7. הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה (לרבות עובדיה, מנהליה, וכל מי מטעמה) אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר ו/או כתוצאה מכניסה ו/או שימוש באתר, מאי יכולת להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר (לרבות באיזה מהתכנים ו/או השירותים המוצעים בו), ו/או שימוש או אי יכולת שימוש בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים המקושרים לאתר (לרבות הסתמכות על תכנים כאמור), ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) ו/או עקב פגיעה בזכיות קניין רוחני מכל סוג שהוא (בין רשומות ובין לאו), והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

8. שונות

 • 8.1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.
 • 8.2. תנאי השימוש מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בהקשר עם האתר וכל הקשור ו/או הכרוך בו, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה בקשר לאתר. תנאי השימוש מנוסחים בעברית. החברה תהא רשאית לתרגם את האתר או חלק ממנו (לרבות תנאי השימוש) לשפות שונות, אך בכל מקרה הנוסח בעברית יגבר על כל נוסח אחר.
 • 8.3. תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך לעניין הסכם זה, אכיפתו ופרשנותו ולא תהא סמכות שיפוט לאף בית משפט אחר.
 • 8.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לעדכן ו/או לשנות את מבנהו, מראהו, התכנים המוצגים בו ותנאי השימוש בכל עת. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך (מועד העדכון האחרון מופיע בראש תנאי השימוש). הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאי השימוש.
 • 8.5. החברה רשאית למנוע ממך ו/או לחסום ו/או להגביל גישתך לאתר או לחלק ממנו (לרבות לשירותים המוצעים בו), אם הפרת את תנאי השימוש (כולם או חלקם). אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגדך צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל. משתמש שהורחק מהאתר לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש בו גם תחת פרופיל משתמש אחר.
 • 8.6. הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, שיגרמו לחברה עקב הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לכל דין.
 • 8.7. ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.
 • 8.8. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 • 8.9. במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש או במידה והנך זקוק לתמיכה כלשהי בתפעול האתר ו/או בקבלת השירותים המוצעים בו, לרבות דיווח על תקלות בו, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב לך בהקדם האפשרי.
The Butterfly Button