מדיניות גביה ואכיפה : מי אביבים מדיניות גביה ואכיפה דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מדיניות גביה ואכיפה

בירור צרכן על חיוב צריכת מים

צרכן רשאי לבקש מהחברה שתבצע בירור על חיוב צריכת המים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר מ-30 יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי. כמן כן, על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס”א 2011, רשאי כל צרכן להפנות את פנייתו לרשות המים, בתנאי שפנה תחילה לחברה.

הטיפול בבירור על חשבון המים נעשה על פי ההנחיות הקבועות בכללי תאגידי מים וביוב: בהתאם לסעיף 34, צרכן שהגיש בקשה לעריכת בירור, רשאי לשלם תשלום חלקי בגין הצריכה עליה ביקש לערוך את הבירור, תשלום זה יחושב על פי הערכת הצריכה לתקופה זו.

בירור חשבון המים אינו יכול לשמש עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע.

אי תשלום חוב במועדו

אחת לחודשיים, שולחת חברת מי אביבים לצרכן, חשבון תקופתי עבור אספקת מים ושירותי ביוב. בחשבון זה מצוין המועד האחרון לתשלום. צרכן שלא משלם את חשבון המים, שולחת אליו החברה התראות (דרישות) לפי פקודת המיסים (גבייה) ותקנות המיסים (גבייה) תשל”ד 1974. אם גם לאחר משלוח ההתראות (דרישות) לא משלם הצרכן את החוב, נוקטת החברה צעדי אכיפה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) (עיקול צד ג’, הוצאה לפועל) לרבות תביעות משפטיות ככל הנדרש.

הודעה על קיום חוב

 • לקוחות פעילים בעלי חוב – החברה מפיקה 6 פעמים בשנה (בכל תקופת חיוב) הודעה על קיום החוב יחד עם החשבון התקופתי.
 • לקוחות בעלי חוב שאינם פעילים – החברה מפיקה פעמיים בשנה הודעה על קיום חוב.

מהם ההליכים לגביית חוב?

כשהחשבון התקופתי לא משולם במועדו, פועלת החברה בהתאם לפקודת המסים (גבייה) לפי הנהלים הבאים:

הפקת דרישה ראשונה

 • לקוח פעיל – דרישה ראשונה תישלח עקב צבירת חוב של למעלה מ-350 ₪ במגורים או בעסקים. הדרישה תישלח לפחות 15 יום מהמועד האחרון לתשלום של החשבון התקופתי
 • לקוח לא פעיל – דרישה ראשונה תישלח אם ללקוח חוב הגבוה מ-200 ₪

הפקת דרישה מידית

אם עברו 35 ימים ממשלוח הדרישה הראשונה, והלקוח (פעיל ולא פעיל) טרם שילם את חובו, תשלח לו החברה דרישה מידית לתשלום החוב. דרישה זו תישא ריבית פיגורים מיום הפקת הדרישה הראשונה.

אכיפה מנהלית

אם אחרי 20 ימים מהפקת דרישה מידית, הלקוח (פעיל ולא פעיל) טרם שילם את חובו, תמשיך החברה בהליכי אכיפה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה). הליכים אלו מתייחסים לחובות של החל מ-500 ₪ ללקוחות פעילים ו-200 ₪ ללקוחות שאינם פעילים. הליכי אכיפה מנהלית כוללים עיקולי כספים בחשבון בנק, בחברות אשראי ובמוסדות ביטוח של הלקוח.

* הסכומים 500 ₪ ללקוחות פעילים, ו-200 ₪ ללקוחות לא פעילים, נקבעו על ידי הנהלת החברה ובהתאם לניסיון שנצבר בחברה.

הוצאה לפועל על פי פקודת המסים (גביה)

אם לא הצליחה החברה לגבות את החוב בהליכים אלו, היא תפנה להליכי הוצאה לפועל על פי פקודת המסים (גביה). הקריטריון שנקבע להפעלת הליכי הוצאה לפועל הנו: חוב מעל 1,000 ₪ ובהתאם לשיקול דעתו של מנהל ההכנסות.

בנוסף יכולה החברה לפעול בדרכי פעולה אלו:

תביעות משפטיות, רישום הערת אזהרה בטאבו, מינוי כונס נכסים ועיקולי רכב

החברה רשאית להגיש תביעות משפטיות נגד חייבים, בין אם מוצו רוב הליכי האכיפה שצוינו לעיל, ובין אם מצאה לנכון להגיש תביעה נגד חייבים טרם הפעלת הליכי אכיפה. הסכום המינימלי להגשת תביעה משפטית הנו 3,000 ₪ (נתון לשיקול דעתו של מנהל ההכנסות של החברה). בנוסף, מבצעת החברה רישום הערת אזהרה בטאבו על נכסי החייבים בסכום חוב של מעל 2,000 ₪, ומינוי כונס נכסים בסכום חוב של מעל 40,000 ₪ לרבות רישום עיקול על רכבים בסכום חוב של 2,000 ₪ ומעלה.

ניתוקי מים

החברה מנתקת מים על פי נוהל ניתוקי מים לחברות ו/או עסקים בעלי חוב מעל 5,000 ₪ ובלבד שמיצתה את הליכי האכיפה המנהלית מול החייב. החברה איננה מנתקת מים בבתי מגורים.
לדיווח על פעולות הניתוק שביצעה החברה

הריבית שגובה החברה

שיעורי הריבית הינם בהתאם לקבוע בכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע”א-2011.

פירוט הוצאות האכיפה (כולל מע”מ) שבהן מחייבת החברה את הלקוח

 • משלוח דרישה ראשונה – 16.36 ₪ (דרישה ראשונה נשלחת בדואר רגיל לכתובת הנכס לכתובת משרד הפנים)
 • משלוח דרישה מידית – 24.21 ₪ (דרישה מידית נשלחת בדואר רשום לכתובת משרד הפנים)
 • עיקולי בנק/חברת אשראי/חברת ביטוח – 9 ₪
 • עיקול רכב ברישום – 21.23 ₪
 • שאילתה לעיקול רכב- 16.30 ₪

* סכומים אלו נקבעו מכוח פקודת המסים (גבייה) בתקנות “הוצאות מרביות”. ונכונים למרץ 2024.

מדיניות פריסת תשלומים

החברה מאפשרת ללקוחותיה החייבים לפרוס את תשלום החוב על פני מספר תשלומים (עד 36 תשלומים באישור מנהל) בריבית הסדר, באחת מן הדרכים הבאות:

אמצעי תשלום פרונטאלי טלפון מקוון דואר IVR
מזומן +
אשראי + + + + +
המחאה + +
הוראת קבע* + + +**

* הוראת קבע באשראי או הוראת קבע בנקאית
** באשראי בלבד

מחיקת חובות ללקוחות שאינם פעילים

חלק מהחייבים בחברה הנם לקוחות שעזבו את הנכס בו הם צרכו שירותי מים וביוב, ומוגדרים כ’לא פעילים’. לעתים, לאחר עזיבת הלקוח את הנכס נוצרת יתרת חוב בסכומים שונים. מדיניות החברה הנה מחיקת יתרות החוב לסכום של עד 50 ₪. סכום זה נקבע בהתאם לשיקולי עלות תועלת באשר לגביית החוב.

החזר יתרות זכות ללקוחות שאינם פעילים

לחלק מלקוחות החברה שעזבו את הנכס בו צרכו מים ושירותי ביוב, נצברו יתרות זכות לאחר העזיבה. החברה פועלת באופן יזום להחזרת היתרות לאותם לקוחות.

ועדת פשרות

ועדת פשרות, המונה את מנכ”ל החברה, סמנכ”ל הכספים, סמנכ”ל לקוחות ושירות, והיועץ המשפטי, מתכנסת מעת לעת, ותפקידה לדון בין היתר, בפניות צרכנים אשר לא התקבלה לגביהם הכרעה, כגון: הסכמי פשרה בתביעות משפטיות, הסדרת חובות ותיקוני חיוב ופיצוי על נזקים.

הוועדה פועלת בהתאם לסמכויות שהוקנו לחברה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס”א-2001, ובתקנות והכללים שנקבעו על פיו, וכן היכן שנדרשת החלטת מנכ”ל, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע”א-2011 (סעיף 52א) ובמקרים הנוספים לגביהם לא קיימת הוראת חוק ברורה, לפיה על החברה להשיב כספים לצרכנייה (סעיף 52ב).

עצירת פעילות אכיפה בחגים ובמועדים

החברה אינה מבצעת פעולות אכיפה לרבות  עיקולי צד ג’ (בנקים, ביטוח ואשראי) ופעילות הוצאה לפועל מנהלית בחגים ובמועדים,  3 ימי עסקים קודם החג ועד לצאת החג כמפורט להלן:

 • ראש השנה – 3 ימי עסקים לפני חג ראש השנה ועד לצאת חג הסוכות 
 • חג חנוכה – 3 ימי עסקים לפני החג  
 • חג פורים – 3 ימי עסקים לפני החג 
 • חג פסח  – 3 ימי עסקים לפני החג ועד לצאת יום העצמאות 
 • חג שבועות – 3 ימי עסקים לפני החג 
 • חג הרמדאן ועיד אל פיטר – הקפאת הליכי הוצל”פ מנהלית (לא כולל עיקולי צד ג’), למשך כל תקופת החג בשכונות הערביות בלבד.
The Butterfly Button