RFI למערכת זיהוי וחילוץ מידע ממסמכים (OCR) - מי אביבים : מי אביבים RFI למערכת זיהוי וחילוץ מידע ממסמכים (OCR) - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

RFI למערכת זיהוי וחילוץ מידע ממסמכים (OCR)

סוג מכרז:

RFI

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

28/10/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

10/11/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button