RFI ליצירת וידאו פרסונאלי - מי אביבים : מי אביבים RFI ליצירת וידאו פרסונאלי - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

RFI ליצירת וידאו פרסונאלי

סוג מכרז:

RFI

מספר מכרז:

001/21

מועד פרסום:

16/11/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

30/11/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button