דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מסמכי מכרז פ ומבי דו שלבי מס' 753/21 לקבלת שירותי יעוץ בתחום הביטוח

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

753/21

מועד פרסום:

30/08/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

29/09/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/09/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

סלי ענבי

מספר טלפון:

03-7736117

דוא״ל:

salya@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז