דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 182/21 לקבלת שירותי יעוץ ופיקוח על בטיחות בתנועה בעבודות אחזקה ופרויקטים של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

182/21

מועד פרסום:

03/02/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

23/02/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/02/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז