דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי רגיל מס' 401/22 לרכישה ואספקה של צינורות פלדה להובלת מים וביוב בקטרים "3 עד "48 ברחבי העיר ת"א יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

401.22

מועד פרסום:

25/07/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

24/08/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/08/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מר אורעד חדד

מספר טלפון:

03-7736161

דוא״ל:

oradh@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז