דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי מס' 888/20 לקבלת שירותי תכנון קווי מים ביוב וניקוז

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

888/20

מועד פרסום:

15/11/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

21/12/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/11/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז