דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי מס' 818/20 לקבלת שירותי תכנון כבישים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

818/20

מועד פרסום:

17/12/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

11/01/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/12/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז