דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי מס' 751/19 למתן שירות של בדיקת הארקות באמצעות בודק מוסמך ברחבי העיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

751/19

מועד פרסום:

29/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

20/02/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/01/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז