דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי מס' 524/20 לאספקת שסתומי אויר ואל חוזרים, אביזרי הברגה ואטמים לאוגנים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

521/20

מועד פרסום:

10/06/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

14/07/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/06/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז