דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי מס' 444/20 לקבלת שירותי תכנון חשמל ובקרה למערכות ומתקני מים, ביוב וניקוז

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

444/20

מועד פרסום:

08/07/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

05/08/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

27/07/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז