דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 667/20 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום האנליזה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

667/20

מועד פרסום המכרז:

22/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

06/02/2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/01/2020 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז