דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת הצעות:

לא קיים מועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז