דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 409/21 לקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה עבור מי אביבים 2010 בע"מ

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

409/21

מועד פרסום:

10/11/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

16/12/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

02/12/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

ענת משיח

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

anatma@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז