דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 408/21 לקבלת שירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה עבור מי אביבים 2010 בע"מ

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

408/21

מועד פרסום:

10/11/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

15/12/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/12/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

ענת משיח

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

anatma@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז