דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

התקשרות עם ספק יחיד "קומפלוט בע"מ" לקבלת שירותי תחזוקת מערכת לניהול וחישוב היטלי הקמה

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

07.2020

מועד פרסום:

12/10/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/11/2020 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

מספר טלפון:

דוא״ל:

מסמכי המכרז