דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מודעת ספק יחיד- התקשרות עם חברת ITNavPro עבור יישום ותחזוקה למערכת טלפוניה Avaya

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

06.2020

מועד פרסום המכרז:

22/07/2020

מועד אחרון להגשת הצעות:

12/08/2020 בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז