דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת - מי אביבים : מי אביבים דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת

תיאור כללי

מי אביבים 2010 בע”מ

דירקטוריון תאגיד מי אביבים 2010 בע”מ (להלן: “התאגיד”), מודיע בזאת על הקמת ועדת איתור מועמדים למשרת מנכ”ל התאגיד.

התאגיד פועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-2001, אמון על מתן שירותי מים וביוב ברציפות לתושבי העיר תל אביב – יפו והכל באמינות, בכמות ובאיכות הנדרשים על פי כל דין.

תנאי סף:

 1. אזרח ישראל, שהוא תושב ישראל ושמלאו לו 30 שנה לפחות ושנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן בסעיפים 2 ו-3 במצטבר, או לחילופין בסעיף 4 להלן.
 2. בעל תואר אקדמי מוכר ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי שהוכר כתואר שקול לתואר אקדמי ישראלי על ידי הגף להערכת תארים במשרד החינוך באחד מאלה: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי או הנדסה, ניהול מערכות מידע, וכל תואר אחר שהוא בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
 3. בעל ניסיון מוכח מצטבר של 5 שנים לפחות באחד או יותר מהתפקידים הבאים, והכל במהלך 12 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת המועמדות, ובלבד שכיהן באחד מן התפקידים במשך שנתיים ומעלה ברציפות:
  • 3.1.בתפקיד מנכ”ל או תפקיד סמנכ”ל או תפקיד מקביל לסמנכ”ל הכפוף ישירות למנכ”ל ועסק בתחום הניהול העסקי של תאגיד בו כיהן המועמד בתפקיד האמור, בארגון בעל מחזור עסקים או תקציב שנתי ממוצע של 100 מיליון ₪ לפחות, המונה 80 עובדים לפחות.
  • 3.2.בתפקיד בכיר אחר הכפוף למנכ”ל ו/או לסמנכ”ל הכפוף ישירות למנכ”ל, אשר ניהל בעצמו היקף עסקים ו/או תקציב שנתי ממוצע של 100 מיליון ₪, וניהל בעצמו יחידה המונה 80 עובדים לפחות.
  • 3.3. בתפקיד מנכ”ל בארגון המצוי בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, ובלבד שהארגון בעל מחזור עסקים או תקציב שנתי ממוצע של 30 מיליון ₪ לפחות.
  • 3.4.בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בדרגה 44 ומעלה בסולם הדרגות בשירות המדינה או מקביל לו, או קצין בדרגת תת אלוף ומעלה או דרגה מקבילה לו בזרועות הביטחון וההצלה, ובלבד שהמועמד עסק בתקופה זו בנושאים כלכליים או מסחריים או ניהוליים בהיקף 30 מיליון ₪ לפחות.
 4. במקרים חריגים, ניתן למנות בעל תואר אקדמי מוכר שאינו נמנה עם התארים הנזכרים בסעיף 2 לעיל והוא בעל ניסיון מצטבר של 12 שנים, לכל הפחות, במהלך 18 השנים האחרונות, בתפקיד או בכהונה המפורטים בסעיף הניסיון בסעיף 3 לעיל, שמתוכן 6 שנים לפחות בגופים שמחזור העסקים או התקציב השנתי הממוצע שלהם, בשנים בהן כיהן המועמד בתפקיד האמור, 500 מיליון ₪ לפחות ומונה 180 עובדים לפחות, ובלבד שכיהן באחד מן התפקידים במשך שנתיים ומעלה ברציפות. במקרה כזה על הוועדה לבדיקת מינויים לאשר שקיימים נימוקים מיוחדים למינויו של המועמד.

“תחום עיסוקה העיקרי של החברה” – תחום פיתוח ותחזוקת תשתיות זורמות.

יתרונות: ניסיון ניהולי בגוף או תאגיד המעניק שירותים ללקוחות/לציבור, ניסיון ניהולי בכהונה בכירה, ניסיון ניהולי בגוף או בתאגיד שעיקר עיסוקו בתחום התשתיות הזורמות, ניסיון ניהולי בבניית תכנית עבודה ותקציב/פיקוח על מימוש תכנית עבודה ותקציב/בקרה ו/או פיקוח על דו”חות כספיים, ניסיון ניהולי בניהול פרויקטים מורכבים חוצי ארגון, ניסיון ניהולי בתחום הטכנולוגיה והחדשנות, וניסיון ניהולי בעבודה מול משרדי ממשלה ו/או רגולטורים, ניסיון ניהולי בניהול מו”מ מול ספקים, בניהול עובדים/עבודה מול צדדים שלישיים.

הגשת מועמדות

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו עד לתאריך 31.10.2022 בשעה 11:00. מובהר כי מועמדויות שיוגשו לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

הגשת המועמדות תהא באמצעות מערכת מקוונת, וזו בלבד, תוך מילוי “שאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד מנכ”ל/ית מי אביבים 2010 בע”מ” – אשר נמצא בכתובת www.nisha.co.il/meiavivim-ceo, כשהוא מלא וחתום באופן מקוון, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות לתפקיד, תעודת שקילות (ככל ונדרשת), שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת מועמדותו/ה על ידי ועדת האיתור. מועמדות אשר לא תוגש כנדרש, לא תידון.

ועדת האיתור תפנה לממליצים שצוינו על ידי המועמד (וכן לממליצים נוספים, בתיאום מראש עם המועמד), וכן רשאית להפנות את המועמדים למבחני התאמה, ובכללם גם מבחני אמינות ומהימנות. עוד תהא הוועדה רשאית לפנות לחברת השמה ולהסתייע באיתור אקטיבי, לפנות למועמדים לבירורים, השלמות וקבלת מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה. חרף האמור, יובהר, כי האחריות על הגשת המידע הנדרש באופן מלא ועדכני מוטלת אך ורק על המועמד, כל סיכון הכרוך בחוסר במידע או אי בהירותו של מידע כאמור מוטל על המועמד בלבד.

מינוי המנכ”ל/ית ייעשה בהתאם למתכונת ההליך כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, על פי חוק תאגידי מים וביוב, תשס”א-2001, חוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975 ועל פי כל דין אחר. בהתאם להוראות הדין, טעון מינויו של המנכ”ל אישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות. תנאי העסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.

החברה מבקשת להביא לידיעת המועמדים כי יכול ומינויו של המועמד לתפקיד מנכ”ל/ית החברה יהא כפוף לאישורים רגולטוריים נוספים, כנוסחם בדין בעת הרלוונטית, אף לאחר בחירת מינוי המועמד לתפקיד. לא אושר המועמד – לא יובא דבר מינויו לאישור הוועדה לבדיקת מינויים.

רק פניות מתאימות תענינה. המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

דירקטוריון מי אביבים 2010 בע”מ

 


אחוז המשרה

- מלאה

The Butterfly Button