ניטור שפכי תעשייה של מפעלים ובתי עסק - מי אביבים : מי אביבים ניטור שפכי תעשייה של מפעלים ובתי עסק - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

ניטור שפכי תעשייה של מפעלים ובתי עסק

רקע כללי

במהלך העשורים האחרונים חלה בישראל עלייה מתמדת בכמות השפכים העוברים טיפול ומושבים לשימושים שונים. אחוזים לא מועטים מהשפכים המוזרמים למערכות הביוב הינם שפכים תעשייתיים. שפכים אלה מכילים, לעתים קרובות, ריכוזים גבוהים של חומרים מסוכנים כגון מלחים, מתכות, תרכובות חנקן ומזהמים אחרים, העלולים לפגוע במערכות השונות במתקן הטיפול בשפכים ובצנרות ההולכה.

בסוף שנת 2011 פרסמה רשות המים את כללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע”א-2011. כללים אלו מעניקים לתאגידי המים כלים לבקר את איכות שפכי התעשייה המוזרמים למערכת הביוב הציבורית בשטחי הרשות ומאפשרים גביית תעריפי ביוב בגין הזרמות אלה.

שימו לב! בתחילת יולי 2014 פורסמו כללים חדשים, אשר החליפו את הכללים הקודמים מיום כניסתם- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד- 2014 

על מי חל החוק?

כללי החוק חלים על כל מפעל או בית עסק אשר אינו מזרים שפכים סניטריים בלבד למערכת הביוב כגון תעשיית המזון, מפעלי טקסטיל, מפעלי כימיה, מלונות, מכבסות, תחנות דלק, אולמות אירועים ועוד.

מה אומר החוק?

מפעל לא יזרים למערכת הביוב של חברה, במישרין או בעקיפין, ולא ירשה לאחר להזרים משטחו או באמצעות מתקניו, שפכי תעשייה המכילים שפכים אסורים או שפכים חריגים הטעונים אישור, בלא שניתן לגביהם אישור.

מדוע נדרשת תכנית ניטור?

תכנית הניטור מונעת את הזרמתם של שפכי המפעלים העלולים לגרום לנזק ובכך מאפשרת שמירה על מערכת הביוב, על תהליכי הטיפול בשפכים, על ניצול הקולחים ומבטיחה סביבה נקייה ובריאה יותר לכולנו.

תכנית הניטור של מי אביבים

  • חברת מי אביבים מיישמת תכנית ניטור דו שנתית למפעלים שבתחומה שלגביהם קיים חשש להזרמת שפכים חריגים ובהתאם לצריכת המים ולכמויות השפכים המוזרמים ממפעלים אלה.
  • התכנית מכילה עבור כל מפעל, פירוט של מיקום נקודת הדיגום, אופן הדיגום, מספר הדיגומים שיבוצעו והמרכיבים שיידגמו, ובלבד שמספר הדיגומים לא יפחת מהקבוע בתוספת השלישית בתקנות, ולא יפחת מארבעה דיגומים בשנה לגבי מפעל שאינו מנוי בתוספת.
  • מפעל שקיבל הודעה על הכללתו בתכנית הניטור, רשאי להביא בפני מי אביבים את טענותיו בכתב בעניין תכנית הניטור תוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
  • חברת מי אביבים רשאית לדגום שפכי מפעל אם לדעתה קיים צורך בכך, גם במפעלים שאינם נכללים בתכנית הניטור.
  • התכנית מאושרת ע”י המשרד להגנת הסביבה

מהם שפכים חריגים?

שפכים חריגים כוללים את המרכיבים הבאים:

מרכיב ריכוז במיליגרם לליטר ריכוז במיליגרם לליטר
כלל מוצקים מרחים (TSS) 400 1000
צריכת חמצן כימית (COD) 800 2000
חנקן קיילדל 50 100
זרחן P 15 30

* שפכים חריגים שאינם טעוני אישור – שפכי תעשייה שריכוז אחד לפחות מן המרכיבים בטור א’ עולה על הערכים הנקובים בטור ב’ ואינו עולה על הערכים הנקובים לצדם בטור ג’.

מה עושים כאשר רוצים להזרים שפכים חריגים שהנם טעוני אישור?

  • על פי סעיף 10 בתקנות, מפעל המעוניין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים הטעונים אישור, יגיש בקשה מנומקת ערוכה לפי נוסח טופס 2 בתוספת הרביעית בתקנות (בדואר רשום עם אישור מסירה). יש להגיש את הבקשה אחת לשלוש שנים.
  • מתן האישור למפעל יתואם עם מפעיל המט”ש (מתקן לטיהור שפכים).
  • מי אביבים תפרסם את החלטתה בבקשה בתוך 60 יום מיום הגשתה.
  • הערכים שאושרו למפעל יהיו הריכוז המרבי המותר להזרמה על ידי המפעל.

שלב תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקות יישלחו בתוך 30 ימים ממועד קבלתן מהמעבדה למפעל או לבעל העסק, בצירוף תעודות הבדיקה שהתקבלו מהמעבדה בעניינם.

The Butterfly Button