דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תעריפי המים

תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) והם אחידים בכל רחבי הארץ.

על פי כללי תאגידי מים וביוב התש”ע – 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים:

  • תעריף מוזל (תעריף 1): מתייחס לכמות של עד 7 מ”ק הראשונים לתקופת חשבון כאשר הוא מוכפל במספר הדיירים המוכרים ביחידת הדיור. ברירת המחדל היא 2 דיירים, גם במקרה ומתגורר בנכס אדם אחד.
  • תעריף גבוה (תעריף 2): מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.

אורך תקופת חשבון הנו 60.83 יום, לתקופת חשבון שמספר הימים בה שונה מ- 60.83, כמות המים שתחויב בתעריף נמוך תשתנה באופן יחסי.

עסקים

  • עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
  • החל מ- 1.1.2015 הופסקו ההקצבות לתעשייה ולבתי מלון והתעריף למוסדות אלו הינו התעריף הגבוה.
  • צרכן גדול, שצריכתו השנתית היא מעל – 15,000 מ”ק, יהיה זכאי לתעריף מופחת של 90 אגורות למ”ק בעד כל מ”ק מים שמעבר ל- 15,000 מ”ק.

טבלת תעריפים

הטבלה מתייחסת לצריכה ביתית, עסקים, תעשייה, חקלאות וגינון ציבורי ומעודכנת ליום 1.7.19 (התעריפים אינם כוללים מע”מ).

מחיר למ”ק בש”ח סוג התעריף לתקופת חיוב
6.05 תעריף 1 – עד 7 מ”ק לנפש
11.242 תעריף 2 – מעל 7 מ”ק לנפש

תעריפים אחרים

מחיר למ”ק בש”ח יעוד / סוג התעריף 
11.242 נכסים אחרים, עסקים/בתי מלון
6.262 מים לגינון עירוני
9.137 נכסים עירוניים
10.342 צריכה מעל 15,000 מ”ק בשנה דרך מד מים בודד (בכפוף לתנאים בחוק)
10.092 צריכה מעל 250,000 מ”ק