התקנת מד מים חמים : מי אביבים התקנת מד מים חמים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

התקנת מדי מים חמים

מדוע מתקינים מד מים חמים?

ברוב בנייני המגורים בהם יש חימום מים מרכזי, צריכת המים החמים של כל הבניין מחולקת באופן שווה בין כל הדירות, ללא קשר לצריכת הדירה בפועל. על מנת שכל דייר יחויב בהתאם לצריכת המים שלו בפועל, יש צורך בהתקנת מד מים חמים. התקנת מד מים חמים תאושר רק במקרים בהם אין מניעה (מבחינת טכנית) להתקנה.
התקנה זו מסתמכת על סעיף 19 בכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע”א-2011.

רגע לפני שמתקינים, תנאים כללים –

 1. התקנת מד מים חמים מתבצעת לכל דירות הבניין, בבת אחת. לא תתאפשר התקנה חלקית, כיוון שהדבר לא מאפשר את חישוב הצריכה המשותפת.
 2. בכל נכס נדרשת כניסת מד מים חמים אחת.
 3. התקנת מד מים חמים מחייבת הימצאות מדים משויכים בכל דירה. אם בבניין קיימות דירות ללא מדי מים משויכים, יהיה עליהם להתקין גם מד מים למים קרים.
 4. על גבי המדים יותקן רכיב לקריאה מרחוק (קר”מ)
 5. מדי המים יותקנו על ידי קבלן של חברת מי אביבים.
 6. תשלום – התשלום עבור התקנת מד המים החמים ורכיב הקר”מ יבוצע לאחר ההתקנה על ידי הצרכנים, על פי תעריף רשות המים, שיהיה בתוקף בזמן ההתקנה.
 7. קריאת מד המים – לאחר התקנת מד המים החמים, יופיעו בחשבון הדו חודשי הקריאות של שני מדי המים (הקרים והחמים) וכן הצריכה המשותפת, ככל שתהיה, מחולקת באופן שווה בין כל דיירי הבניין.

הנחיות לביצוע תכנית לצורך התקנת מדי מים למים חמים

  1. יש להחתים את כלל הדיירים בבניין על הצהרה ובקשה להתקנת מד מים חמים לבניין
  2. התוכנית תבוצע על ידי יועץ אינסטלציה מוסמך למערכת לאספקת מים (קרים וחמים) מטעם הצרכנים, ועל חשבונם. על התוכנית לעמוד בדרישות הבאות:

 •  המד יותקן בגובה 1.5-0.5 מטר מעל פני הקרקע
 •  משני צידי חיבור מד המים (ניפל) יש להתקין ברזים, האחד לפני החיבור והשני לאחריו
 •  יש לתקין אום ומחברת בקוטר “3/4 לחיבור מד המים
 •  אורך חיבור המים  בין האומים – 20 ס”מ
 •  הרווח האופקי בין מדי המים – 25 ס”מ
 • יש להתקין פס גישור תקני שיחבר בין הצינור לפני המד לצינור שלאחריו

   3. את הבקשה בצירוף התכנית יש לשלוח ל- meters@mei-avivim.co.il
   4. הכנת אינסטלציה: על דיירי הבניין לבצע את הכנת האינסטלציה באמצעות בעל מקצוע מוסמך לצורך התקנת מדי המים החמים, על פי התכנית שאושרה על ידי מי אביבים, ועל חשבונם.
   5. התקנה: רק לאחר ביצוע ההכנה, יפנה המזמין למי אביבים לבקשה להתקנת מדי המים. נציג החברה יצור קשר עם המזמין לתיאום ביקורת
בנכס בה נוודא כי ההכנה בוצעה בהתאם לתכנית. לאחר אישור התכנית יותקנו מדי המים בנכס.
   6. לוחות זמנים: אישור תכנית האינסטלציה ייעשה תוך 7 ימים עסקים מיום הגשת הבקשה. התקנת מדי המים החמים תיעשה תוך 7  ימי עבודה, מיום אישור ההכנה.

תכנית לדוגמה לחנוכיית מדי מים חמים

איור חנוכיית מדי מים חמים עם תיאור כל חלקי החנוכיה שצריכים להיות בה

The Butterfly Button