הטבות לאוכלוסיות מיוחדות : מי אביבים הטבות לאוכלוסיות מיוחדות דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

הטבות לאוכלוסיות מיוחדות

בהתאם לתקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), תשע”ד-2014, צרכן שמתקיים בו, או באחד הדיירים המתגוררות ביחידת הדיור שבה הוא מתגורר, אחד מהמפורטים להלן, זכאי לתשלום מופחת בעד כמות מים נוספת על הכמות המוכרת, בכמות של עד 3.5 מ”ק לחודש לכל זכאי, בגובה התעריף המוזל (תעריף 1) שנקבע לכמות מוכרת.

האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה

 • מקבלי קצבת זקנה לנכה לפי הוראת סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי.
 • מקבלי גמלת סיעוד בשווי 150% לפחות לפי חוק ביטוח לאומי.
 • מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק ביטוח לאומי.
 • מקבלי קצבת ניידות לפי חוק ביטוח לאומי.
 • מקבלי גמלת ילד נכה לפי חוק ביטוח לאומי.
 • מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק ביטוח לאומי.
 • זכאי לגמלה לפי סעיף 2 (א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ”א-1980.
 • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור.
 • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור.
 • זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.
 • זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל-1970 ,שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.

בדיקת זכאות

הגופים המנהלים את הרישומים לגבי קבוצות האוכלוסיות הזכאיות מחויבים, בהתאם לתקנות שפורסמו, להודיע לכל זכאי חדש על זכאותו לתשלום מופחת ולאחר מכן להעביר את רשימת הזכאים לרשות המים. המידע ברשימה זו הנו רגיש וכפוף לחוק הגנת הפרטיות, לכן אינו חשוף לציבור אלא לגורמים מורשים בלבד.

אדם המשתייך/ת לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ולא מופיע ברשימה / לא קיבל מכתב הודעה בדבר זכאותו, עליו לפנות אל אחד הגופים האחראים לקביעת הזכאות או למי אביבים, ולברר אם הוא כלול ברשימת הזכאים. בכל מקרה, הזכאות להטבה הנה רטרואקטיבית החל ממועד תחילת הזכאות.

הזכאות ניתנת להעברה במקרים הבאים

 • מימוש ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר זכאי להטבה, המופיע ברשומות כמקבל ההטבה בכתובת מסוימת בעיר תל אביב יפו, יכול לקבלה בכתובת אחרת בעיר, בתנאי שכתובת זו מוכרת כמקום מגוריו ובה הוא מקבל “כמות מים מוכרת”. כל צרכן יכול לבחור היכן לקבל את הכמות המוכרת ואת ההטבה ובלבד שהוא או מיופה כוח שלו יבקשו ממי אביבים לשנות את הכתובת בה ניתנת הזכאות.
 • מימוש ההטבה בעיר אחרת זכאי להטבה, המופיע ברשומות כמקבל ההטבה בעיר אחרת, יכול לקבל את ההטבה בתל אביב יפו ובתנאי שבכתובת זו הוא מקבל את הכמות המוכרת בתעריף הנמוך. על המבקש לפנות למי אביבים ולבקש לקבל את זכאותו. מי אביבים תבקש את אישורו של ספק המים בעיר בה הופיע המבקש כזכאי, על מנת לגרוע אותו מרישומיו. רק לאחר מכן תתאפשר העברת ההטבה.
 • מימוש ההטבה לזכאי המתגורר במוסד ההטבה תינתן למוסד בשם הזכאי, רק אם המוסד מקבל כמות מוכרת בשמו, כלומר המוסד מוגדר ככתובת מגורי הקבע של הזכאי. אם המוסד אינו מקבל כמות מוכרת, לא תוענק למוסד ההטבה בשמו ולא תתאפשר העברתה. ההטבה תינתן בכתובת המגורים בה הזכאי מעודכן ברישומי הספק.
The Butterfly Button