דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרזים פומביים

מי אביבים מפרסת מעת לעת מכרזים, החברה מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ”ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הנם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מכרז פומבי מס’ 556/19 למתן דיגום ושירותי מעבדה לבדיקת איכות שפכים ומים ברחבי העיר תל אביב-יפו
מספר המכרז 556/19
מועד אחרון להגשת הצעות 26/02/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 16/02/2020 בשעה 15:00
שם המכרז מכרז פומבי מס’ 751/19 למתן שירות של בדיקת הארקות באמצעות בודק מוסמך ברחבי העיר תל אביב יפו
מספר המכרז 751/19
מועד אחרון להגשת הצעות 20/02/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 16/01/2020 בשעה 15:00
שם המכרז מכרז 144/19 לקבלת שירות של אספקה התקנה ותחזוקה של מערכת לטיפול בנטרול ריחות בתחנות שאיבה לביוב שברשות החברה
מספר המכרז 144/19
מועד אחרון להגשת הצעות 19/02/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 12/02/2020 בשעה 15:00