חוק חופש המידע - מי אביבים : מי אביבים חוק חופש המידע - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

חוק חופש המידע

שקיפות מעל לכל

חוק חופש המידע התשנ”ח – 1998, מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע בעל אופי ציבורי מהרשויות הציבוריות. הכרה זו היא חלק ממהפכת השקיפות המתרחשת בשנים האחרונות במדינת ישראל.

מי אביבים מובילה מדיניות של שיתוף ויידוע הציבור, מקדמת ומשקיעה מאמצים להגברת השקיפות ופועלת כל העת, ליישומו של החוק ובכלל זה מעמידה לרשות הציבור:

 • אתר אינטרנט המרכז מידע ושירותים בכל תחומי עיסוק התאגיד
 • פרסום מידע נדרש בהתאם לחוק, באתר האינטרנט ובאמצעים נוספים ישירות לצרכנים.

על איזה מידע מדובר?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב- ידע הקיים פיזית ברשות הציבורית, כגון: מסמכים ונתונים סטטיסטיים ספציפיים.

ומה לא?

מידע שהוא בגדר פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, וחריגים אחרים המפורטים בחוק חופש המידע או בחוקים אחרים.

תהליך בקשת מידע

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על חופש המידע: מורן אקשטיין, בדוא”ל: pniot@mei-avivim.co.il הבקשה נבדקת עם קבלתה וזאת גם טרם תשלום אגרת הבקשה הקבועה בחוק. ממונה חופש המידע בוחנת את הבקשות בשיתוף יחידות התאגיד ומעדכנת בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה.

שימו לב

 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו
 • המידע יועמד לרשות המבקש, כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
 • לרשות עומדת הזכות לדחות את הבקשה, כולה או חלקה, והיא תשלח למבקש הודעה בכתב המפרט נימוקי ההחלטה. הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

לוחות זמנים

החוק מסדיר את זמן הטיפול בבקשות:

 • על הרשות לספק את המידע תוך 30 יום. במקרה הצורך, רשאי הממונה, תוך מתן הודעה מנומקת למבקש, על הארכת המועד למענה לבקשה עד 30 יום נוספים .
 • אם בחלוף 60 יום לא ניתן למסור את המידע למבקש בשל מורכבותו או היקפו, רשאי ראש הרשות להאריך את המועד למתן מענה עד 60 יום נוספים.

תשלום

חוק חופש המידע ותקנותיו מסדירים תשלום אגרות עבור הגשת בקשה למידע, עבור הטיפול בבקשה, ועבור הפקת המידע, וכן נקבעו הנסיבות המקנות למבקש פטור.

 • אגרת בקשת מידע – 22 ש”ח.
 • אגרת טיפול במידע – 33 ש”ח החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע – 0.22 ש”ח עבור כל דף צילום או עמוד פלט שהופק או 2.78 ש”ח לתקליטור מחשב שנמסר.
 • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה – 167 ש”ח.
 • בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה – מידע שאדם מבקש אודות עצמו.

את תשלום האגרה ניתן לבצע בהעברה בנקאית לפקודת מי אביבים – בנק הפועלים – 12,סניף – 063, חשבון – 533057

 

לצפייה בדוח תקנות חופש המידע לשנת 2022

 

למידע נוסף על הוראות החוק

The Butterfly Button