תכנית סניטרית - מה צריך לדעת לקראת תכנון האינסטלציה : מי אביבים תכנית סניטרית - מה צריך לדעת לקראת תכנון האינסטלציה דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

הנחיות למתכנן אינסטלציה להגשת תכנית סניטרית

יש להגיש נספח סניטרי במקרים הבאים:

 1. בהתקנת ו/או בשינוי מיקום ו/או בהגדלת חיבור מים ו/או ביוב קיימים לנכס.
 2. בבנייה חדשה של מבנים (מגורים, מסחר, תעשייה וכיוצ”ב).
 3. כאשר יש צורך בביצוע שינויים במערכות האינסטלציה המשותפת של הבניין.
 4. כאשר תשתיות המים /הביוב/התיעול העירוניות נמצאות בתחום המגרש.

את הנספח הסניטרי לקבלת היתר בנייה יש להגיש בהתאם להוראות הבאות:

 1. הגשת הנספחים הסניטריים תבוצע ע”י מי שהוסמך לכך על פי החוק (לפי פירוט חוק התכנון והבניה תיקון 101 תשע”ד 2014).
 2. על המתכנן (מטעם היזם) לקבל את נתוני מערכות המים, הביוב והתיעול בשלב הטרום תכנוני. נתונים אלה יימסרו למתכנן בתיק מידע על פי המידע הקיים ברשות מי אביבים.
 • בכל מקרה על היזם לבצע מדידה ע”י מודד מוסמך לפני תכנון המערכות.
 1. למען הסר ספק לאחר קבלת היתר הבניה ממי אביבים, לא ניתן יהיה לערוך בו שינויים.

היה וקימת  אי התאמה בין התכנית הסניטרית אשר הוגשה ואושרה במי אביבים לביצוע בשטח, לא תתבצע ביקורת לגמר הבנייה (טופס 4) עד להשלמת הביצוע בהתאם לתכנית המאושרת.  כלומר – אין בדיקת תכניות חוזרת לאחר מתן ההיתר.

 1. היה והתשתיות הנדרשות לחיבור המבנים לא קיימות – על היזם לתכנן חיבורים למערכות מים/ביוב/תיעול בתיאום מלא מול מי אביבים.
 2. התכנית חייבת להתאים לתקנות התכנון והבנייה ו/או להוראות ההל”ת )הוראות למתקני תברואה( ו/או לכל תקן מחייב אחר התקף בזמן תכנון התכניות ו/או לדרישות כיבוי אש ו/או משרד הבריאות ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או מחלקת דרכים ו/או כל גורם רלוונטי אחר.
 3. התכנית תוגש למי אביבים לעיון ולאישור. לאחר עדכון התכניות בהתאם לדרישות מי אביבים
 4. הגשת הנספח הסניטרי ותכנית החיבורים, פרטי מדים תוגש בקובץ שרטוט בתוכנת אוטוקאד לפי דרישות שרטוט מקוון בגרסת 2006 ומעלה.

התכנית הסניטרית תכלול את המרכיבים הבאים:

 1. מכתב נלווה לתכנית ובו פרטי –
  • א. מהות הבקשה
  • ב. מגיש הבקשה/ היזם /המתכננים וכיוצ”ב לצורך המשך הטיפול.

אם מדובר על מבנה גבוה ו/או רב קומות ו/או תעשייתי ו/או מסחרי יש להכין פרשה טכנית הכוללת:

 • תיאור קצר אודות המבנה
 • ייעוד המבנה
 • תיאור מפורט של צריכות המים וספיקות הביוב
 • תיאור ספיקות ולחצים של תחנות השאיבה
 • נפחים של מפרידי שומן
 • בורות איסוף
 • תיאור מערכות המים, הביוב
 • פתרונות לכיבוי אש וטיפול בשפכים ככל ונדרש.
 1. דף בקשה מעיריית תל אביב החתום ע”י המבקש, עורך הבקשה והמתכנן אינסטלציה,

הכולל את הפרטים הבאים:

 • שם רחוב
 • מספר רחוב
 • גוש
 • חלקה
 • מספר קומות
 • מספר יחידות דיור
 • מספר נכס
 • שטחים בקומות (קיים ומוצע).
 • חתכים לאורך של כל קווי הביוב החיצוניים.
 1. תכניות למתקנים מיוחדים כגון: מכוני סניקה לביוב, משאבות להגבת לחץ מים, מיכלי אגירה וכו’ במידה ונדרשים לשם הפעלת המבנה, חישוב לריענון מים במאגרי מי צריכה.
 2. סכמה סניטרית של מערכת המים שתכלול בין היתר:
 • מערכות כיבוי אש באמצעות גלגלונים ובאמצעות מתזים (ספרינקלרים)
 • התכנית תהיה לפי הוראות התקן והנחיות נציבות הכבאות וההצלה.
 • תכנית איגום ואמצעי הגברה על פי תו תקן 1596 (13NEFA-).
 • יש לציין את הגבהים של הקומות בסכמה.
 • מפה מדידה של המגרש ושל השטחים העירוניים והפרטיים הצמודים למגרש במרחק 20 מטרים לפחות מהמגרש, בק”מ 1:250, בפורמט DWF.
 • מפה מצבית של תשתיות קיימות במגרש ובשטחים עירוניים ופרטיים הצמודים למגרש, בק”מ 1:250, כולל פירוט גובה וקוטר של קווי ביוב וניקוז הקיימים, מיקומם ומספרם של מדי מים ראשיים ומשניים, במיקומם האמיתי לפי תכנית מדידה, בפורמט DWF.
 • מפת תשתיות קיימות ומתוכננות שנמסרה ע”י חברת מי אביבים בתיק מידע או בכל דרך אחרת בפורמט DWF.
 • תכנית פיתוח של המגרש בק”מ 1:100, בשילוב עם פיתוח סביבתי מתוכנן, כולל סימון מערכות מים, ביוב ותיעול, קיימות ומתוכננות, במגרש ובסמוך לו, כולל פיתוח מגרשים סמוכים, חיבורים קיימים ומבוקשים למגרש, מקומות שפיכת ניקוז, סימני גובה, סימון גבול מגרש, קו בניין וקו מרתף, בפורמט DWF.
 • תכנית סניטרית של כל קומה כולל סימון גובה רצפה בק”מ 1:100, בפורמט DWF.
 • סכמת ביוב וסכמת ניקוז הנחית, כולל סימון קטרים ומפלסים של כל המתקנים, ספיקות ולחץ משאבות, בק”מ הנחי 1:100, בפורמט DWF
 • סכמה עקרונית לאספקת מים, הכוללת חיבור לרשת מים וקוטרו, מד מים כללי, כולל סוגו וקוטרו, מדי מים משניים, כולל מספרם של מדי המים הקיימים, בפורמט DWF
 • במבנים עם מתיזים יש להוסיף אפיון רשת, חישוב הידרולי וסכמת מתיזים.
 • חישוב ספיקת מים, כולל צריכה סניטרית, צריכה לכיבוי אש ומתיזים, צריכה לגינון.
 • חתכים אדריכליים של הבניין והמגרש בשילוב עם הסביבה בק”מ 1:100, בפורמט DWF
 • פרט מד מים כללי, פרט ארון מדי מים משניים, בפורמט DWF.
 • פרט תא ביקורת לפני חיבור ביוב/תיעול בק”מ 1:25 או 1:50, בפורמט DWF.

הפרטים יוגשו על התכנית האדריכלית של הבניין ושל פיתוח השטח, כולל סימון קוטר וגובה הצינורות הנכנסים לתא הביקורת, וכן גובה וקוטר החיבור המבוקש לביוב ולתיעול עירוני

 • פרט מתקן שפיכת מי גשם לשטח ציבורי יוגש בפורמט DWF בק”מ 1:25 או 1:50.

הפרט יוגש על התכנית האדריכלית של הבניין ופיתוח השטח, כולל סימון קוטר וגובה הצינורות הנכנסים לתא השפיכה, תעלות ניקוז היוצאות מהתא ופתרון טיפול במי קיץ.

 • מפת איתור מקום, בק”מ 1:1250 כולל הצטלבות לפחות של שני רחובות סמוכים למגרש, סימון חלקות וגבולות המגרש, בפורמט DWF.
 • פרטי מתקני ביוב/ניקוז לא סטנדרטיים יוגשו בפורמט DWF בק”מ 1:25 או 1:50.
 • מוצגים הנדרשים בנספח תשתיות מים וביוב מעוגנות:
 1. קבצים בפורמט DWG, מעוגנים.
 2. מפה מדידה של המגרש ושל השטחים העירוניים והפרטיים הצמודים למגרש במרחק 20 מטרים לפחות מהמגרש, בק”מ 1:250, בפורמט DWF, PDF
 3. מפה מצבית של תשתיות קיימות במגרש ובשטחים העירוניים והפרטיים הצמודים למגרש, בק”מ 1:250, כולל פירוט גובה וקוטר של קווי ביוב וניקוז הקיימים במיקומם האמיתי לפי תכנית מדידה, בפורמט DWF, PDF.
 4. מפת תשתיות קיימות ומתוכננות מעוגנת שנמסרה ע”י חברת מי אביבים בתיק מידע או בכל דרך אחרת, בפורמט DWF, PDF.
 5. תכנית פיתוח מעוגנת של המגרש בק”מ 1:100, בשילוב עם פיתוח סביבתי מתוכנן, כולל סימון מערכות מים, ביוב ותיעול, קיימות ומתוכננות, במגרש ובסמוך לו, כולל פיתוח מגרשים סמוכים, חיבורים קיימים ומבוקשים למגרש, מקומות שפיכת ניקוז, סימני גובה, סימון גבול מגרש, קו בניין וקו מרתף, בפורמט DWF, PDF.

חיבורי מים וביוב

 • בחיבורי מים בנספח הסניטרי יופיעו פרטי החיבור לרשת העירונית, כולל מיקום ההתחברות ומיקום מערכת המדידה, ופרט מערכת מדידה הכולל את כל האביזרים ומידותיהם.
 • על המתכנן מוטלת החובה לתכנן את גודל החיבור הדרוש ולקבל את אישור מי אביבים.
 • מיקום מערכת המדידה יתואם ויאושר עם מי אביבים. מיקומה יקבע כך שתתאפשר אליו גישה נוחה לצורך קריאות צריכת המים ותחזוקה נוחה.

אין למקם את המערכת בסמוך לתכנון עתידי או קיים בשטח של עצים וצמחים מכל סוג שהם ו/או על גבי תוואי חיבור המים החדש.

 • בכל בניין שגובהו מעל ארבע קומות (כולל קומת עמודים כקומה) נדרש המתכנן לתכנן מערכת אספקת מים הכוללת משאבות ובריכות איגום תחתונות ועליונות.
 • מערכות כיבוי באמצעות מתזים (ספרינקלרים) יש לתכנן לפי הוראות התקן והנחיות נציבות הכבאות וההצלה.
 • התקנת מז”ח במערכת המדידה, אשר ייבדק כנדרש לרבות הוצאת תעודת בדיקה, תתבצע במקרים הם יידרש הדבר ע”י גורם המוסמך לכך או בהתאם לצורך הנובע מתפקודה של מערכת המים בתוך המגרש (כגון הסנקת מים ממכונית כיבוי אש) . ביתר המקרים יותקן במערכת המדידה שסתום אל חוזר מצידו של הצרכן.
 • יש לתכנן פרט חיוץ במערכת המדידה כאשר צנרת המים בתוך המגרש עשויה מפלדה.
 • בחיבורי הביוב בנספח הסניטרי יופיעו פרטי החיבור לרשת עירונית כולל רום מכסה השוחה (T.L) , רום תחתית הצינור (I.L) , הפרש בין רום המכסה לתחתית שוחה (H) קוטר השוחה (D).
 • בפיתוח השטח לגינון יבלטו השוחות המתוכננות בכ-10 ס”מ מינימום ויסומן רום מפלס הקרקע (G.L) , אורך הקו בין השוחותL) ) ושיפוע הקו בין השוחות )%(.
 • בכל תכונית פיתוח יש לתכנן ולבצע תא ביקורת פרטי אחרון במגרש במרחק 1-1.5 מטר מגבולו ובעומק המתאים לתא הביקורת הציבורי. בהתאם לנחיות ההל”ת יש להקפיד כי רום מכסי השוחות ליד הבית יהיו לפחות 20 ס”מ מתחת למפלס הבית המחובר אליהם. כמו כן רום מכסי השוחות במגרש יהיו גבוהים בכ-20 ס”מ לפחות רום מכסה השוחה העירוני שאליו מתחבר המגרש המבנה.

 בדיקת מערכות מים

חובת בדיקה ע”י מהנדס רישוי מי אביבים:

 • מצב קיים בשטח
 • חיבור מים – מיקום, קוטר.
 • פרט מדידת מים (גמל)
 • חישוב צריכת מים
 • התאמת אפיון רשת מול הגבהים בשטח
 • גבהים אבסולוטיים במגרש
 • חתך טיפוסי של המבנה
 • תכנית קומה טיפוסית
 • תכנית קומת קרקע
 • תכנית מרתפים
 • תכנית קומה עליונה
 • קומת גג- לצורך גבהים
 • פרט ארון מים קומתי ומיקומו

באחריות המתכנן

 • פרטי גנרטור וכל מה שקשור למיקומו
 • אין לכלול בתכנית הסניטרית את הפרטים הבאים:
 1. נתונים של משאבות לכיבוי ולצריכה
 2. מיקום הכלים הסניטריים במבנה למעט מיקומם של כלים סניטריים בקומות המרתף אותם יש לציין

בדיקות מערכת ביוב וניקוז

חובת בדיקה ע”י מהנדס רישוי מי אביבים: 

 • מיקום תשתיות ביוב ותיעול קיימות בהתייחס לתכנית הבנייה (גרמושקה)
 • היתכנות ניצול חיבורי ביוב/תיעול קיימים או היתכנות ביצוע חיבורי ביוב/תיעול מתוכננים.
 • היתכנות ביצוע מתקני שפיכת מי גשם לשטח ציבורי
 • פרטים של תאי ביקורת ביוב ותיעול או פרטים של מתקני שפיכת מי גשם
 • התאמת פתרונות חיבור הבניין למערכות ביוב וניקוז עירוניות לגבהים קיימים ומתוכננים של הבניין ושל מערכות העירוניות.
 • בדיקת יכולת הקליטה של תשתיות הביוב והניקוז העירוניות ביחס לצרכי הבניין.

באחריות המתכנן (מטעם היזם):

 • מיקום וכמויות מתקני התברואה הנדרשים לבניין
 • חישוב ספיקות ביוב ומי הנגר מהבניין/מהמגרש וחישוב לחצים או הפרשי גובה נדרשים לחיבור הבניין למערכות ביוב וניקוז עירוניות.
 • חישוב מתקני התברואה בהתאם לספיקות, הלחצים ולהפרשי הגובה הנדרשים לחיבור הבניין למערכות ביוב וניקוז עירוניות.
 • חישוב נפחים נדרשים של מפרידי שומן ובורות איסוף ביוב וניקוז.
 • בחירת חומרים וציוד למערכות אינסטלציה הסניטרית של הבניין.
 • התאמת מערכות חשמל ואוורור של הבניין לסידור הסניטרי של הבניין.
 • בטיחות מערכות ביוב וניקוז של הבניין.
 • הגנת המבנים מפני נזקים האפשריים והשפעות של מערכות ביוב וניקוז של הבניין.
The Butterfly Button