דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

תיק מידע – דרישות כלליות

1. אימות נתונים שנמסרו על ידי מי אביבים

באחריות מבקש הבקשה לאתר באופן מדויק ולסמן במפה טופוגרפית את כל התשתיות הקיימות (העירוניות והפרטיות) במגרש הנדון ובמגרשים הפרטיים והעירוניים הסמוכים, כמו כן יש להשלים במפה טופוגרפית את התיאור המפורט של המערכות:
גבולות החלקה
א. מיקום של קווי המים, הביוב והתיעול ומרחקם מהבניין/המרתף/גבולות החלקה.
ב. קטרי הקווים
ג. מיקום של פרט מדידת מים (גמל)
ד. מיקום של תאי הביוב
ה. קטרי התאים
ו. כיווני זרימה
ז. שיפועי הקווים
ח. רום המכסים TL
ט. רום תחתית התאים IL
י. גובה התא H
יא. אם קיימים מפלים והאם הם חיצוניים/פנימיים
יב. מרחק תאי הביוב מהבניין/המרתף/גבולות החלקה
יג. גבהי התחברויות הצינורות לתאי הביוב.
יד. מיקום ורום של מכסי בורות החלחול/קידוחי ההחדרה.
טו. מיקום של קולטני התיעול העירוניים הסמוכים למגרש ורום המכסה שלהם TL.
טז. רום של הכבישים והמדרכות הסמוכות למגרש.
יז. מיקום ופרטי החיבור המשותף למים או הביוב.

1.3 במקרים שבהם קיים חיבור מים/ביוב משותף יש למדוד ולסמן את קווי המים ו/או הביוב וכל ההתחברויות של החלקות הסמוכות.
1.4 יש לאמת את המידע על מערכות המים, הביוב והתיעול ואביזריהם המסומנים במפה המצורפת לתיק המידע, על-ידי השוואה עם מפה של מודד מוסמך ועל ידי בדיקה בשטח.
1.5 בתוכנית סניטרית יש להשתמש במפה המצבית המתארת את המצב הקיים בצורה הנכונה.

2. דרישות לתנאי סף

על תכנית החיבורים (מים, ביוב, תיעול), המוגשת למי אביבים, לבדיקה ואישור לכלול:
2.1 אישור משרד מהנדס אינסטלציה החתום על גבי התכנית המוגשת.
2.2 תוכנית של קומת הקרקע על רקע המפה הטופוגרפית העדכנית וחתומה על ידי המודד לפי דרישות סעיף 1.1 הכוללת:
א. מצב קיים ומתוכנן של קווי המים והניקוז תשתיות עירוניות הקיימות והמתכוננות של מערכת המים, הביוב והתיעול העירונית
קו המרתף
ב. מיקום מדויק של פרט מדידת המים (גמל) קיים וחדש.
ג. אם הפתרון המוצע פוגע באספקת המים והביוב הסדירה של צרכן אחר, יש להציג פתרון לכך
ד. אם מיקומו של ברז כיבוי האש ברחוב מהווה הפרעה לבנייה יש להציג פתרון חלופי
2.3 תוכנית פיתוח שטח של הבניין.
– חשוב לציין אם גבול המרתף חופף לגבול המגרש יש לבצע הנמכת תקרת המרתף ולצורך מתן מקום להעברת התשתיות (חיבורי מים, ביוב וניקוז) או להציג פתרון שווה ערך. לא יאושרו שוחות ביקורת ביוב בשטח הציבורי.
– התכנית תיבדק במי אביבים תוך 10 ימי עסקים ותאושר/תוחזר עם התייחסות לתיקון.

3. מידע על תהליכי הרישוי השונים

הנחיות וטפסים מופיעים באתר מי אביבים בין היתר בנושאים הבאים:
א. קבלת אישור להיתר בנייה
ב. הגדלת קוטר חיבור מים על פי דרישות כיבוי אש
ג. בקשות לחיבורי מים וביוב
ד. רישוי עסקים
קבלת אישור אכלוס וגמר בנייה (טופס 4 ו5)

4. דרישות להגשת תכנית סניטרית

4.1.1 יש לתכנן תכנית סניטרית לפי התקנים הישראלים ולפי טופס הנחיות למתכנן אינסטלציה להגשת תוכנית סניטרית
יש להגיש את התוכנית הסניטרית על רקע המפה הטופוגרפית העדכנית המראה את המצב הקיים והמתוכנן בצורה ברורה.
4.1.2 יש לתכנן גישה חופשית למי אביבים לטובת אחזקת חיבור המים, פרט מדידת מים (גמל), חיבור הביוב ותא ביקורת הביוב העירוני הנמצא בשטח הפרטי.
4.1.3 בתוכנית הסניטרית יופיע פתרון זמני לאספקת מים לבנייה וחיבור ביוב לתקופת ביצוע הבנייה במידת הצורך.
4.1.4 בתכנית הסניטרית יש לציין את ההכנות שיבוצעו למערכת קריאת מדי מים מרחוק (קר”מ)

5. תחומי אחריות

מי אביבים אחראית אך ורק על תשתיות העירוניות למים וביוב:

 • מים – קווים עירוניים – חיבורים לבניינים עד השעון הראשי של הבניין.
 • ביוב – קווים עירוניים – חיבורים לחלקה עד לתא הביקורת הראשונה הנמצא בגבול שטח החלקה ללא השוחה עצמה.
 • תיעול – נמצא תחת אחריות עיריית תל אביב קווים עירוניים – חיבורים לחלקה עד לתא הביקורת הראשונה הנמצא בגבול שטח החלקה ללא השוחה עצמה.היזם/הקבלן מוגבל בגבולות בעבודות אך ורק בגבולות המגרש. כל עבודה המבוצעת מחוץ למגרש ללא אישור מתאים מעיריית תל אביב מהווה עבירה על החוק.

  6.  דמי הקמה

  כחלק מתשלומי אגרות בנייה יש לשלם את אגרות דמי ההקמה עבור המים והביוב למי אביבים, לאחר אישור תכנית הסניטרית, החיוב יבוצע בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת ומוגדרים על פי כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב). המופיעים באתר מי אביבים ובאתר רשות המים:
  6.1.1 לצורך קבלת חישוב סכום דמי ההקמה יש להעביר תכנית אדריכלית מאושרת של הפרויקט לכתובת המייל של מדור דמי ההקמה –
  dmei-akama@Mei-avivim.co.il בנוסף לתכנית מודפסת לכתובת שאול המלך 37 קומה -1 (מרכז פרונטלי מי אביבים)
  6.1.2 במקרים בהם הגורם המשלם אינו בעל הזכות בנכס, יש להעביר לתאגיד נסח טאבו הכולל רישום של החברה המשלמת, היה ואין נסח טאבו מעודכן יש להעביר את החוזה המציין את הזכויות של הגורם המשלם וזיקתו לנכס.
  במידה והמשלם הוא אחד מבעלי הנכס יש להעביר הצהרה על ויתור זכויות של יתר בעלי הזכות, להעבירה חתומה לדוא”לdmei-akama@Mei-avivim.co.il

  ללא תצהיר זה לא תופק חשבונית מס למשלם וההיתר לא יעבור להפקה.

  6.1.3 את שובר התשלום ניתן לשלם:
  1. באמצעות המחאה במרכז קבלת קהל במי אביבים בימים א’-ה’ בין 08:30 ל 14:00.
  בהעברה בנקאית לפקודת – מי אביבים 2010 בע”מ
  בנק מזרחי – 20
  סניף גן העיר – 421
  מספר חשבון – 672962
  במקרים בהם יבוצע תשלום באמצעות העברה בנקאית – יש לשלוח את אישור ל dmei-akama@Mei-avivim.co.il ולציין את מספר בקשה תאגיד.
  6.1.4 לאחר תשלום דמי הקמה הטיפול יחזור לעיריית ת”א להפקת היתר בנייה.
  6.1.5 לכל שאלה בנושא נא לפנות למדור דמי ההקמה באמצעות המייל – dmei-akama@Mei-avivim.co.il

   

  7. בקשות לשינויים בתוכנית האינסטלציה

  לאחר קבלת היתר אין לבצע שינויים מהותיים בתכנית האינסטלציה המאושרת לרבות ביטול מאגר מים, ביטול מערכת הגברת לחץ, שינוי מיקום חיבור מים, גמל המים או שינוי כמויות יחידות דיור ללא אישור שינוי היתר בניה ומבלי שהוגשה בקשה חדשה במערכת המקוונת של עיריית תל אביב. כמו כן, לא ניתן להתחיל לבצע בפועל את השינוי ללא קבלת אישור ממי אביבים ועיריית תל אביב.

  8. טיפול במי תהום

  אישור לחפירה ודיפון או הקמת מרתפים בעומקים המגיעים לשכבות מי התהום מחייב קבלת אישור לאופן הטיפול במי התהום. לשם כך, יש לגשת לרשות המים לקביעת אופן הטיפול ואישורו. בהינתן תשובה יש לפעול בדרכים הבאות:

  8.1 אם נדרש להשפיל חזרה למי התהום יש לפנות למחלקת איכות המים במי אביבים לקבלת חיבור חירום באמצעות טופס בקשה להשפלת מי תהום.
  8.2 אם נדרש להשפיל את מי התהום לביוב יש לקבל אישור של ועדת מי השפלה במי אביבים.
  הפנייה מתבצעת באמצעות מייל למחלקת איכות המים והסביבה במי אביבים לכתובת hazrama@mei-avivim.co.il, יש לצרף את האישורים של רשות המים ואיגודן למשך הטיפול. אחרי קבלת האישור מהוועדה יחתום מבקש הבקשה על טופס בקשה להשפלת מי תהום המגדיר את אופן החיבור והאגרות הנדרשות.
  נא לשים לב שמי אביבים תיקח ערבות בנקאית עד סיום עבודות ההשפלה.
  8.3 אם נדרש להשפיל את מי התהום למערכת התיעול העירונית יש לפנות בנושא ליחידת תיעול בעיריית ת”א באמצעות מייל or_h@mail.tel-aviv.gov.co.il ולצרף את האישורים של רשות המים ואיגודן להמשך הטיפול.

  9. דרישות לתחילת עבודות בנייה

  9.1 לאחר קבלת היתר הבנייה, שישה חודשים לפני לתחילת עבודות החפירה והדיפון יש להגיש למחלקת רישוי במי אביבים את תכנית החיבורים והניתוקים ,לצורך אישור וביצוע עבודות בשטח, ולסמן בה את ההתחברויות החדשות וההתנתקויות בזמן הבנייה.
  9.2 באחריות מבקש הבקשה לדאוג לניתוקי חיבורי הביוב והתיעול הקיימים לפני תחילת עבודות החפירה, כדי למנוע הזרמת בטון ופסולת בנייה לתשתיות הביוב והתיעול העירוניות. לקבלת פרטים לביצוע נא לפנות למחלקת אחזקת תשתיות באמצעות מייל abutbol_z@mei-avivim.co.il
  אם ייגרם נזק לקווי הביוב והתיעול, מבקש הבקשה ישלם על כל ההוצאות הישירות והנלוות לתיקון קו הביוב או התיעול שנפגע. אי הסדרת נושא עלול לגרום לעיכובים בשלב טופס 4.
  9.3 אין להשתמש במים לצורכי בנייה והריסה ללא מד לבנייה המותקן על ידי מי אביבים, באחריות מבקש הבקשה להזמין מד לבנייה מראש.

  10.  גמר בנייה – טופס  4 וטופס 5

  10.1 הנחיות המפורטות עבור אופן טיפול בטופס אכלוס וגמר בנייה מופיעות בלשונית טופס 4 גמר בניה ואכלוס
  10.2 לצורך טיפול באישור לטופס אכלוס (טופס 4 ו5) יש להגיש את המסמכים הנדרשים למי אביבים.
  10.3 לאחר ביצוע תשלום אגרות וצריכת מים לבנייה תקבע ביקורת בשטח על מנת לאשר את הבקשה.
  10.4 אם המצב בשטח בשלב גמר בנייה לא תואם את התוכנית המאושרת בהיתר הבנייה, או בתכנית השינויים המאושרת מראש, הבקשה לקבלת טופס האכלוס לא תאושר.
  10.5 יש להציג תעודות בדיקה ממכון התקנים או ממעבדה מוסמכת ללא ליקויים על כל מערכת המים, הביוב והתיעול הנמצאת בשטח החלקה כתנאי לקבלת אישור.
  10.6 צילום חיבורי ביוב ותיעול: יש להגיש צלום של חיבור הביוב והתיעול של הבניין באמצעות רובוט, לאחר ההתחברות למערכת הביוב והתיעול עירונית לצורך הוכחה על תקינות החיבורים כתנאי לקבלת טופס 4, יחד עם המסמכים הנדרשים בדף ההנחיות של מי אביבים.
  10.7 לא יינתן אישור לטופס אישור אכלוס וגמר ללא הסדרת חובות למי אביבים כולל הסדרת נושא עבור נזקים שנגרמו לקווים עירוניים במשך הבנייה (הזרמת ביטון, קריסת קווים וכו’).

  11.  רישוי עסקים

  11.1 לצורך אישור של מי אביבים לרישיון עסק, יש להגיש למחלקת רישוי את התכנית האדריכלית והתוכנית הסניטרית של הנכס
  – בתוכנית הסניטרית יש לכלול את כל הכלים הסניטריים ומספרי מדי המים הקשורים לעסק.
  11.2 למונע זרימה חוזרת (מז”ח) – יש לצרף אישור התקנה על ידי הגוף המוסמך.
  11.3 למפריד שומן – יש לצרף אישור של פינוי על ידי גוף מוסמך.
  11.4 אם העסק המתוכנן יבנה במתחם קיים יחד עם עסקים אחרים, יש לפנות למתכנן האינסטלציה של המתחם לקבלת אישור להתחברות למפריד שומן מרכזי.
  11.5 קביעת גודל מפרידי השומן תתבצע לפי חישוב המתכנן.