פניות ציבור

צריכת מים חריגה ונזילות

צריכת מים חריגה היא צריכה אשר לאורך זמן עולה על ממוצע הצריכה של אותו לקוח בתקופה נתונה.

 

באופן כללי, הצריכה הממוצעת לאדם היא כ-80 מ"ק מים בשנה, שהם כ-200 ליטר מים ליום. נזילת מים ברשת הפרטית גורמת לאבדן מים ולצריכת מים מוגברת. לא תמיד ניתן להבחין בנזילה עם היווצרותה, לכן זיהוי מקדים מונע את אבדני המים ואת החיוב בגינם.

 

צריכה חריגה יכולה להתגלות במד המים המשויך, כלומר בצריכה פרטית, או במד המים הראשי, כלומר בצריכה המשותפת. במידה וישנו חשד לנזילה בנכס יש לבצע בדיקה ראשונית באופן הבא:

 

יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק אם הפרפר המרכזי במד המים הפרטי ממשיך להסתובב. אם כן, אזי קיימת נזילה ויש להזמין איש מקצוע לתיקונה.

 

לאחר תיקון הנזילה ניתן לפנות אלינו על מנת לבקש הפחתה בחיוב עקב צריכת המים החריגה..

 

תהליך הכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה, מוגדר בכללי אמות המידה של רשות המים, לפיהם "מי- אביבים" מחויבת לפעול.

 

ע"פ כללי רשות המים, צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר באם התקיימו התנאים הבאים:

 

  1. כמות המים שנמדדה במד המים הפרטי או במד המים הראשי בתקופת החיוב, שווה או עולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה (הצריכה בתקופה מקבילה אשתקד ובהעדר תקופה מקבילה, הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות). 
  2. טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה. 
  3. במד מים ראשי- לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשנתיים שקדמו לתקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה. 
  4. במד מים פרטי- לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשנה שקדמה לתקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.

את הבקשה להכרה בתעריף מיוחד ניתן לשלוח למי אביבים באמצעות טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילת מים בנכס ובצירוף אישור שרברב / הצהרה על איתור הנזילה ותיקונה.

 

 

שאלות ותשובות:  צריכת מים חריגה

 

קיבלתי חשבון מים גבוה שלא תואם לדעתי את כמות המים שצרכתי. מה יכולה להיות הסיבה לכך?

צריכה חריגה עשויה לנבוע ממספר סיבות ויכולה לבוא לידי ביטוי גם בצריכה הפרטית וגם בצריכה המשותפת. חריגה בצריכה פרטית מתרחשת בדרך כלל עקב נזילת מים בצנרת הפרטית, שינוי מספר הנפשות בנכס, הצלבות במדי המים, תקלה במד מים, גניבת מים או קריאה שגויה. חריגה בצריכה משותפת מתרחשת בדרך כלל עקב נזילת מים בצנרת המשותפת, השקיית גינה, רחיצת מכוניות, שטיפת פחי אשפה, שיפוצים בבניין, גניבת מים או קריאה שגויה.

 

מה עליי לעשות במקרה של צריכת מים חריגה?

במקרים בהם זוהתה צריכת מים חריגה בנכס נשלחת הודעה מיוחדת לצרכן עם תיאור החריגה ובקשה לאימות קריאת מד המים, טרם עריכת החשבון ושליחתו. יש למלא את הספח המצורף למכתב בציון מספר קריאת המים החריגה ותאריך הקריאה ולשלוח אותו במעטפת הגוביינא המבוילת ל"מי אביבים".

במידה וקריאת מד המים נכונה יש לבדוק האם קיימת נזילה בנכס. את הבדיקה יש לבצע ע"י סגירת כל הברזים ובדיקה האם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב.

אם כן, אזי קיימת נזילה ויש להזמין איש מקצוע לתיקונה.

 

מה הליך הזיכוי בגין נזילה?

לאחר הגשת דיווח על נזילה, בצרוף אישור שרברב/הצהרה על תיקון נזילה בנכס, אנו נבדוק את הצריכה בתקופה בה ארעה הנזילה, בהתאם להצהרתך, ונשווה אותה עם הצריכה בתקופה מקבילה בשנה הקודמת.

במידה וקיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, יזוכה התושב בגין הצריכה בהתאם לתעריף נזילה שנקבע ע"י רשות המים.

בהתאם לסעיף 15 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011, הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ניתנת, לכל היותר, למשך שתי תקופות חיוב רצופות (ארבעה חודשי צריכה רצופים בלבד).

כמו כן הזיכוי שניתן בעקבות ההכרה בנזילה מחושב עפ"י תעריף נזילה כפי שנקבע ע"י רשות המים בהשוואה לנתוני הצריכה שהתקבלו בתקופה המקבילה בשנה הקודמת בנכס, והינו עבור ההפרש שבין תקופת הנזילה לבין התקופה המקבילה ואין משמעותו מחיקת החיוב.

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software