פניות ציבור

השגה על חיוב

צרכן רשאי לבקש מהחברה שתעשה בירור על חיוב צריכת המים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר מ-30 יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי. את הבקשה יש להגיש בטופס בקשה (טופס בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים).

בירור חשבון המים אינו יכול לשמש עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. הטיפול בבירור על חשבון המים נעשה עפ"י ההנחיות הקבועות בכללי תאגידי מים וביוב.

 

בהתאם לסעיף 34 לכללים צרכן שהגיש בקשה לעריכת בירור רשאי לשלם תשלום חלקי בגין הצריכה עליה ביקש לערוך את הבירור. תשלום זה יחושב על פי הערכת הצריכה לתקופה זו.

 

עפ"י סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2011, רשאי כל צרכן להפנות את פנייתו לרשות המים, בתנאי שפנה תחילה לחברה.

 

טופס בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד