דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

הנחיות לקבלת רישיון עסק

תהליך הוצאת רישיון עסק מתבצע מול אגף רישוי עסקים בעיריית תל-אביב-יפו, על פי חוק רישוי עסקים. הרישיון לניהול העסק הוא מסמך הניתן על ידי העירייה, לבעלים של העסק ומתיר את פתיחת העסק ואת ניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים. תהליך קבלת רישיון לניהול עסק כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים, שאישורם מותנה בעמידה בתקנות ובהתאמת העסק המבוקש להן. מי אביבים היא אחת מתחנות רישוי העסקים העוסקת בתשתיות מים וביוב.

הגשת תכניות לאישור

על מבקש רישיון העסק להגיש למי אביבים תכנית אינסטלציה לאישור ב- 3 עותקים בתיק צהוב (המיועד לתכניות סניטריות). לצורך ההגשה יש לזמן תור.

דגשים והנחיות להגשת התכנית

  • יש לציין את כתובת העסק ומיקומו, כולל שם רחוב ומספר בית, גוש חלקה, קומה ומספר יחידה.
  • יש לציין את סוג העסק על פי רשימת משרד הבריאות.
  • יש לצרף תרשים סביבה בק”מ 1:1250 בו יסומן מיקום העסק, ביחס לשני רחובות הסמוכים.
  • יש לצרף תרשים מגרש בק”מ 1:250, עם סימון מיקום העסק, חיבור המים של המגרש והמז”ח (אם קיים), רשת קווי המים בקומת הקרקע, סכמה עקרונית לאספקת המים, קווי ביוב ותאי הביוב במגרש, כולל חיבור למערכת העירונית ומיקום ומספר מד המים של העסק.
  • יש לצרף את תכנית העסק בק”מ 1:100, הכוללת תכנית אינסטלציה עם קווי מים וביוב, מיקום חיבור המים ומז”ח לעסק, מיקום מפריד השומן וסכמה עקרונית לאספקת מים לצריכה שוטפת ולכיבוי אש.
  • יש לסמן בתכנית מערכת כיבוי אש של העסק, לפי דרישות יועץ הבטיחות או רשות הכבאות.
  • על המז”ח להיות מותקן במקום עם גישה חופשית, בקוטר מחושב לפי צריכת המים של תהליך הייצור ו/או צריכת כיבוי אש, על ידי מתקין מוסמך. בסיום התקנתו, על בעל העסק להעביר לחברת מי אביבים אישור על מתקין מוסמך עבור המז”ח כתנאי לקבלת האישור.
  • על מפריד השומן להיות מותקן בעסקים שנדרשים בהתקנתו לפי הנחיות משרד הבריאות, על פי חוק תאגידי מים וביוב. מפריד שומן יותקן על קו ביוב של מטבחים, לפני התחברות לשפכי ביוב של העסק, בשטח פרטי, ובמקום נגיש לתחזוקה. התקנת מפריד שומנים בשטח ציבורי אסורה. על מגיש התכניות לבצע חישוב גודל של מפריד שומן לפי צריכת המים בעסק ולרשום בתכניות קיבולת מפריד שומן בליטרים.

בדיקת הבקשה

התכנית נבדקת על ידי מנהלת מדור רישוי עסקים במי אביבים, במעמד הפגישה. אם נדרשים תיקונים, על מגיש הבקשה לתקנם ולתאם פגישה נוספת לבדיקה חוזרת. אם הבקשה תקינה, יישלח אישור ראשוני לעיריית תל-אביב-יפו.

ביקורת שטח

לאחר קבלת טופס חוות דעת מעיריית תל- אביב- יפו, מי אביבים תתאם ביקורת שטח בה יעבור המפקח על הדרישות כפי שהופיעו ואושרו בתכנית ויבדוק את ביצועם בשטח. לאחר השלמת הביקורת, המפקח יעביר את חוות הדעת למנהלת מדור רישוי עסקים במי אביבים לצורך קבלת אישור לרישיון עסק. אם קיימים ליקויים על בעל העסק לתקנם בהקדם ולתאם ביקורת נוספת.

בשל התפרצות וירוס הקורונה ועל מנת להמנע מהתקהלויות, משרדינו סגורים לקבלת קהל.
לפניות ובירורים בנושאי רישוי ניתן לפנות בטלפון – 073-2301310 או בדוא”ל – rishui@Mei-avivim.co.il